Pagina opties

Groter

TOZO 3

 • Maatregelen in verband met het Coronavirus

  Algemene mededeling over aanpassingen in onze dienstverlening in verband met het coronavirus

 • Wat is het?

  Het coronavirus heeft grote gevolgen voor de gezondheid van de Nederlandse bevolking, onze samenleving en economie. We werken met zijn allen hard om het virus onder controle te krijgen. Wel is duidelijk dat de economische gevolgen van corona langer bij ons zullen blijven.

  Op 28 augustus heeft het kabinet Tozo 3 voor zelfstandige ondernemers aangekondigd. De verlengde Tozo (Tozo 3) zou lopen van 1 oktober 2020 t/m 30 juni 2021 en zou een toets op beschikbare geldmiddelen (beperkte vermogenstoets) bevatten. Het kabinet heeft echter op 28 september aangekondigd dat, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving, de beperkte vermogenstoets nog niet per 1 oktober 2020 wordt ingevoerd, omdat dit onder de geldende coronamaatregelen niet passend wordt geacht. Het kabinet is daarom van plan om de beperkte vermogenstoets per 1 april 2021 in te voeren. Onder ‘Tozo 4’ bestaat met ingang van 1 april 2021 de mogelijkheid om - met toepassing van de beperkte vermogenstoets – een nieuwe aanvraag voor nog eens 3 maanden (tot uiterlijk 30 juni 2021) in te dienen.

 • Hoe werkt het?

  Tozo 3 aanvragen

  U kunt Tozo 3 aanvragen bij uw woongemeente. Als u al een Tozo uitkering ontving, kunt u een verkort aanvraagformulier indienen. Uw Tozo uitkering wordt niet automatisch verlengd. U dient bij uw aanvraag aan te geven of uw situatie sinds uw vorige aanvraag wel of niet veranderd is.

  Tozo 3 aanvragen (nieuwe aanvraag)

  Tozo 3 kan, in afwijking van Tozo 1 en Tozo 2, niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht worden toegekend. De uitkering voor levensonderhoud op basis van de Tozo 3 kon in de maanden oktober en november 2020 met terugwerkende vanaf 1 oktober 2020 worden aangevraagd.

  Vanaf 1 december 2020 kan de uitkering voor levensonderhoud op basis van Tozo 3 aangevraagd worden vanaf de 1e van de maand waarin de aanvraag is gedaan. Vraagt u als zelfstandig ondernemer bijvoorbeeld een uitkering voor levensonderhoud aan op 15 december 2020, dan kan deze maximaal worden toegekend vanaf 1 december 2020 tot in eerste instantie maximaal 1 april 2021. Uiteraard kan de uitkering te allen tijde stop worden gezet, bijvoorbeeld omdat er weer genoeg inkomsten uit de onderneming worden gegenereerd. Het is dus met ingang van 1 december 2020 niet langer mogelijk om nog een uitkering met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober aan te vragen.

  Partnerinkomenstoets blijft van kracht

  De partnerinkomenstoets wordt ook bij Tozo 3 uitgevoerd als een aanvullende uitkering voor levensonderhoud wordt aangevraagd. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner wordt meegeteld bij het bepalen van de hoogte van uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kan net als bij Tozo 2 geen aanspraak worden gemaakt op de Tozo 3-uitkering voor levensonderhoud.

  Uitkering tot 1 april 2021

  De Tozo 3 loopt tot 1 april 2021. Dat betekent niet dat na die datum de ondersteuning voor zelfstandige ondernemers wegvalt. Waarschijnlijk treedt dan Tozo 4 met een vermogenstoets tot 1 juli 2021 in werking. Daarna blijft het Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) als vangnet dienen voor de groep zelfstandigen. Met het Bbz kan de zelfstandige ondernemer ondersteuning krijgen voor bijstand voor levensonderhoud en voor bedrijfskapitaal. Dat kan zowel voor zelfstandige ondernemers met een levensvatbaar bedrijf, als voor zelfstandige ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen.  

  Voorkom kosten achteraf, geef wijzigingen direct door bij uw gemeente

  Bij een aanvraag uitkering voor levensonderhoud op basis van Tozo 3 dient de aanvrager een inschatting van de inkomsten (en die van de partner) voor de aankomende maanden te geven. Het is voorstelbaar dat de zelfstandige de inkomsten voor de betreffende maanden nog niet goed kan inschatten. Blijkt later dat de inschatting niet correct is, dan dient de zelfstandige de gemeente daarover zo snel mogelijk informeren (inlichtingenplicht). Ook andere gewijzigde omstandigheden die invloed kunnen hebben op de uitkering moeten worden doorgeven aan de gemeente.

  Wijziging doorgeven

  Verklaring bij de aanvraag en controle achteraf

  De gemeente kan zowel bij de aanvraag, als ook achteraf gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie opvragen die relevant is voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of de juiste uitkering is verstrekt.
  Blijkt bij controle dat de zelfstandige teveel heeft ontvangen? Dan moet het teveel ontvangen bedrag terug worden betaald. Heeft de zelfstandige te weinig ontvangen? Dan betaalt de gemeente nog een bedrag na. Wanneer er met opzet onjuiste gegevens zijn verstrekt, moet de gemeente een boete opleggen en wordt de bijstand teruggevorderd.

  Heroriëntatie voor de zelfstandig ondernemer

  Per 1 januari 2021 start een volgende fase binnen de Tozo. In deze fase ondersteunt het kabinet zelfstandig ondernemers waar nodig om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst, hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij als werknemer in loondienst. SZW, VNG en Divosa werken samen met gemeenten en vertegenwoordigers van zelfstandigenorganisaties de komende maanden uit hoe deze ondersteuning kan worden gefaciliteerd.

 • Formulieren

 • Misschien bent u op zoek naar: