Pagina opties

Groter

TOZO 3, verlenging

 • Maatregelen in verband met het Coronavirus

  Algemene mededeling over aanpassingen in onze dienstverlening in verband met het coronavirus

 • Wat is het?

  Verlenging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 3)

  Ontving u een uitkering in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers? Dan kunt u misschien in aanmerking komen voor een verlenging van de Tozo-uitkering. Hieronder leest u hier meer over.

  Waarom een verlenging?

  Misschien zijn de gevolgen van de coronacrisis voor u nog niet voorbij. Het kan even duren voordat u uw bedrijf of beroep weer op een normale manier kunt uitoefenen en u voldoende inkomsten heeft. Misschien wilt u onderzoeken of u uw bedrijf of beroep kunt aanpassen aan de huidige situatie of kunt voorbereiden op de toekomst? Of denkt u erover om ander werk te gaan doen, als zelfstandige of in loondienst? Om een goede beslissing te kunnen nemen heeft u tijd nodig en mogelijk ook (financiële) ondersteuning. Daarom kunt u (nogmaals) langer gebruikmaken van de aanvullende Tozo-uitkering voor levensonderhoud. Wanneer kan de verlenging ingaan? U kon een verlenging van uw Tozo-uitkering aanvragen vanaf 1 oktober 2020. Inmiddels is deze mogelijkheid verstreken Vanaf 1 december kunt u verlenging aanvragen vanaf de 1e dag van de maand waarin u de verlenging aanvraagt en dus niet meer met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020

  Aanvragen verlenging Tozo

 • Hoe werkt het?

  Ontving u tot en met september een Tozo 2-uitkering?

  De mogelijkheid bestond om de Tozo 3-uitkering aansluitend vanaf 1 oktober 2020 te ontvangen. Wanneer u niet van deze mogelijkheid gebruik heeft gemaakt, kan dit vanaf 1 december 2020 ook niet meer met terugwerkende kracht. Vanaf 1 december bestaat alleen nog de mogelijkheid om met ingang van de eerste van de maand waarin uw een aanvraag indient een uitkering aan te vragen.  Dus als u bijvoorbeeld op 15 december een aanvraag indient kan de uitkering met ingang van 1 december worden toegekend en dus niet meer vanaf 1 oktober. U kunt de Tozo 3-uitkering ook later laten ingaan, bijvoorbeeld vanaf 1 januari 2021. Het is mogelijk om tot 1 april 2021 een uitkering voor levensonderhoud te ontvangen maar de uitkering kan ook voor een kortere periode worden aangevraagd. Uiteraard kan de uitkering te allen tijde stop worden gezet omdat er bijvoorbeeld weer voldoende inkomsten uit de onderneming of als zelfstandige worden gegenereerd.

  Hoe kunt u de verlenging aanvragen?

  U krijgt de verlenging van de uitkering niet vanzelf. Dit komt omdat de voorwaarden iets zijn veranderd en omdat uw eigen situatie nu ook anders kan zijn. Daarom gaat de gemeente opnieuw bekijken of u recht heeft op de Tozo-uitkering.

  In principe moet u een geheel nieuwe aanvraag indienen. Dit hoeft niet als het korter dan 3 maanden is geleden dat u een uitkering op grond van de Tozo 2 ontving of een uitkering op grond van de Tozo 3 heeft ontvangen.  Dan hoeft u niet al uw gegevens opnieuw in te vullen, u kunt de verlenging aanvragen met een verkort aanvraagformulier. Zorg wel dat u dit formulier volledig invult en met de gevraagde bewijsstukken snel opstuurt. Dan kan de gemeente u ook snel bericht sturen over de verlenging. Is het langer dan 3 maanden geleden dat een uitkering heeft ontvangen dan zult u een geheel nieuwe aanvraag moeten indienen.

  Partnerinkomenstoets blijft van kracht

  De partnerinkomenstoets wordt ook bij Tozo 3 uitgevoerd als een aanvullende uitkering voor levensonderhoud wordt aangevraagd. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner wordt meegeteld het bepalen van de hoogte van uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kan net als bij Tozo 2 geen aanspraak worden gemaakt op de Tozo 3-uitkering voor levensonderhoud.

  Uitkering tot 1 april 2021

  De Tozo 3 loopt tot 1 april 2021. Dat betekent niet dat na die datum de ondersteuning voor zelfstandige ondernemers wegvalt. Waarschijnlijk treedt dan Tozo 4 met een vermogenstoets tot 1 juli 2021 in werking. Daarna blijft het Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) als vangnet dienen voor de groep zelfstandigen. Met het Bbz kan de zelfstandige ondernemer ondersteuning krijgen voor bijstand voor levensonderhoud en voor bedrijfskapitaal. Dat kan zowel voor zelfstandige ondernemers met een levensvatbaar bedrijf, als voor zelfstandige ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen.  

  Voorkom kosten achteraf, geef wijzigingen direct door bij uw gemeente

  Bij een aanvraag uitkering voor levensonderhoud op basis van Tozo 3 dient de aanvrager een inschatting van de inkomsten (en die van de partner) voor de aankomende maanden te geven. Het is voorstelbaar dat de zelfstandige de inkomsten voor de betreffende maanden nog niet goed kan inschatten. Blijkt later dat de inschatting niet correct is, dan dient de zelfstandige de gemeente daarover zo snel mogelijk informeren (inlichtingenplicht). Ook andere gewijzigde omstandigheden die invloed kunnen hebben op de uitkering moeten worden doorgeven aan de gemeente.

  Verklaring bij de aanvraag en controle achteraf

  De gemeente kan zowel bij de aanvraag, als ook achteraf gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie opvragen die relevant is voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of de juiste uitkering is verstrekt.
  Blijkt bij controle dat de zelfstandige teveel heeft ontvangen? Dan moet het teveel ontvangen bedrag terug worden betaald. Heeft de zelfstandige te weinig ontvangen? Dan betaalt de gemeente nog een bedrag na. Wanneer er met opzet onjuiste gegevens zijn verstrekt, moet de gemeente een boete opleggen en wordt de bijstand teruggevorderd.

  Heroriëntatie voor de zelfstandig ondernemer

  Per 1 januari 2021 start een volgende fase binnen de Tozo. In deze fase ondersteunt het kabinet zelfstandig ondernemers waar nodig om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst, hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij als werknemer in loondienst. SZW, VNG en Divosa werken samen met gemeenten en vertegenwoordigers van zelfstandigenorganisaties de komende maanden uit hoe deze ondersteuning kan worden gefaciliteerd.

 • Formulieren

 • Misschien bent u op zoek naar: