Pagina opties

Groter

De omgevingswet

 • Maatregelen in verband met het Coronavirus

  Algemene mededeling over onze dienstverlening

  De dienstverlening van Inwonerszaken voor de zaken die niet kunnen wachten zoals identiteitsbewijzen, rijbewijzen, aangifte geboorte of overlijden vindt plaats op afspraak en alleen op de locatie Zuidhorn (Hooiweg 9).

  Kom alleen langs als het noodzakelijk is.

  De locaties Grootegast, Leek en Marum zijn per 17 maart gesloten voor publiek.

  De Milieustraten De Tweemat en locatie Vagroen zijn vanaf donderdag 9 april weer geopend volgens de reguliere openingstijden.

  Updates op de pagina over het Coronavirus

 • Wat is het?

  Omgevingswet gemeente WesterkwartierDe inwerkingtreding van de Omgevingswet stond gepland voor 1 januari 2021. Per brief van 1 april 2020 heeft Minister van Veldhoven aan de Tweede Kamer echter laten weten dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet extra tijd vraagt, mede door de huidige Coronacrisis. De Omgevingswet zal dus later in werking gaan treden, maar een nieuwe datum is daarbij niet genoemd.

  In gezamenlijkheid met o.a. onze koepelorganisatie, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zal de komende maanden bekeken worden hoeveel extra tijd er nodig is om de Omgevingswet verantwoord in te laten gaan. Wat de nieuwe datum wordt, is nu dus niet bekend en wachten we met belangstelling af. Zodra we de nieuwe datum weten zullen wij het hier melden.

  De Omgevingswet bundelt 26 bestaande wetten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving (o.a. ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water, cultureel erfgoed) in één nieuwe wet.

  Waarom een omgevingswet?

  Wat houdt de Omgevingswet in?

  Nagenoeg alle bestaande wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving gaat op in de Omgevingswet. Dat betekent niet dat al die regels één op één terug te vinden zijn in de nieuwe wet. De Omgevingswet kent een andere opzet dan de oude regelgeving.

  De wet bestaat uit een vernieuwend stelsel van instrumenten die allemaal met elkaar samenhangen. In die instrumenten staat niet één deelbelang centraal, maar wordt een gebied als geheel bekeken.

  Inwoners, bedrijven en overheden zijn samen verantwoordelijk voor kwaliteit en ontwikkeling van de leefomgeving. De burger voor zijn eigen grond en zijn huis. Bedrijven voor de gevolgen van de activiteiten van hun onderneming voor de omgeving. In de meeste gevallen is de kwaliteit van de leefomgeving een publieke verantwoordelijkheid. De Omgevingswet regelt wat de overheid moet doen en hoe ver de overheid daarin mag gaan ten opzichte van burgers en bedrijven. ‘Vertrouwen’ is daarbij de basis: vertrouwen in initiatiefnemers, vertrouwen van de burger in de overheid en vertrouwen tussen overheden.

  De Omgevingswet kent voor de gemeente de volgende instrumenten:

  • Omgevingsvisie
  • Omgevingsprogramma
  • Omgevingsplan
  • Omgevingsvergunning

  Op verschillende onderdelen van onze fysieke leefomgeving– bijvoorbeeld milieu of in sommige gevallen water – geldt Europese regelgeving. De Nederlandse wetgeving is daar een uitwerking van.

  Uitgangspunt is dat het beschermingsniveau van gezondheid, veiligheid en kwaliteit van de omgeving gelijk blijft aan het huidige niveau. Procedures worden eenvoudiger, maar de rechten van belanghebbenden worden daardoor niet ingeperkt.

  Wat veranderingen brengt de wet voor u als inwoner?

  De Omgevingswet wil meer ruimte geven aan lokaal maatwerk en het eigen initiatief: de inwoner centraal! Dit betekent niet dat er geen regels meer zijn en/ of dat alles dan kan. De benaderwijze van het initiatief wordt anders, van ‘nee, mits’ naar ‘ja, tenzij’.

  Heeft u plannen, dan kunt u hiervoor op een nieuw digitaal loket uw aanvragen en meldingen indienen en kunt u tevens beschikbare informatie over de fysieke leefomgeving bekijken. Het verkrijgen van een vergunning zal vervolgens sneller verlopen, omdat de termijnen worden ingekort.

  Let wel, dit sneller verlopen kan echter alleen als er vroegtijdig onderzoek en afstemming plaatsvindt over plannen door de initiatiefnemer. Het betrekken van de omgeving (participatie) hoort daar ook bij. Met de Omgevingswet wordt de fase voor de formele aanvraag nog belangrijker en ligt daarvoor een belangrijke verantwoordelijkheid bij de initiatiefnemer, de inwoner, zelf.

  “De Winst voor de burger”

  Voorbereiding gemeente Westerkwartier?

  Wij bereiden ons als gemeente voor op de komst van de Omgevingswet via een programmatische aanpak . Ook nu de wet wordt uitgesteld blijven we daar mee doorgaan. De voorbereiding wordt aangevlogen vanuit 3 sporen: (1)Planinstrumenten, (2)Organisatie en (3)Digitaal Stelstel Omgevingswet (DSO).

  In het eerste spoor staat het opstellen van een Omgevingsvisie gepland. Hierbij speelt participatie, betrokkenheid van als onze inwoners, een belangrijke rol. We zullen u op deze site op de hoogte houden van dit project.

  De andere 2 sporen, Organisatie en DSO, zijn meer bedrijfsmatig van aard en spitsen zich toe op onder meer bewustmaking over inhoud en doelen van de nieuwe wet, het praktisch voorbereiden van de uitvoering door aanpassen werkprocessen op de nieuwe wet, een oriëntatie op een andere manier van werken en tenslotte het aanpassen van onze software.

 • Aanvullende informatie