Pagina opties

Groter

Privacyverklaring

De gemeente moet zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Dat staat in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), het Privacybeleid gemeente Westerkwartier en andere specifieke wetgeving, zoals bijvoorbeeld de Wet basisregistratie persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet, de Jeugdwet, de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer en de Wet politiegegevens. De gemeente gebruikt uw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden.

Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente, hebben wij gegevens van u nodig.

Denk aan:

 • naam
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Waarom is dat nodig?

De gemeente heeft persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

 • Het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag of wanneer u zich meldt voor zorg of ondersteuning
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van een nieuwsbrief
 • Om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om iets bij u af te leveren
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaanslag.

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

Meestal verzamelen wij persoonsgegevens via een formulier dat u invult op deze website of bij telefonisch contact. Daarnaast is in de wet geregeld is dat wij hiervoor systemen mogen raadplegen, bijvoorbeeld de Basisregistratie Personen of andere landelijke informatiesystemen van de overheid.

Hoe lang bewaren we gegevens?

De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. In een aantal gevallen zijn we verplicht uw gegevens langer te bewaren omdat dat in de Archiefwet staat.

Delen met anderen

Soms moeten wij van de wet bepaalde persoonsgegevens delen met andere organisaties. Soms besteden wij het verwerken van uw gegevens uit aan andere organisaties. In dat geval maken wij schriftelijke afspraken over de beveiliging en geheimhouding van uw gegevens.

Wij delen uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming.  Er zijn echter uitzonderingen. Wij kunnen persoonsgegevens delen met derden zonder dat u dit (direct) weet. In dat geval wegen andere belangen zwaarder dan die van u. Bijvoorbeeld bij een melding over huiselijk geweld, bij verdenking van fraude of voor het handhaven van de openbare orde. Ook dan worden nog steeds alleen de noodzakelijke persoonsgegevens verwerkt. Maar uw betrokkenheid is dan anders. In alle gevallen behoudt u uw privacy-rechten. 

Voor het delen van persoonsgegevens die te maken hebben met zorg en ondersteuning heeft de gemeente een aanvullend Privacy protocol Sociaal domein opgesteld.

Kinderen

De gemeente heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Onze website kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat hun persoonsgegevens worden verzameld zonder uw toestemming.

Geheimhoudingsplicht

Medewerkers van de gemeente hebben een geheimhoudingsplicht. Daarnaast hebben alleen medewerkers die daartoe bevoegd zijn toegang tot persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering doen.

Online verzoek tot inzage, correctie of verwijdering aanvragen

English

As of 29 September 2018, European citizens and companies will be able to log in to all Dutch public organizations using a national, by Europe acknowledged means. This has been agreed by the EU member states in the eIDAS decree. The goal of this decree is to make it easier and safer to arrange your business online, within Europe.

You have the right to view, correct or have data deleted held about you by the muncipality.

Request information in the context of the GDPR

Beveiliging

De gemeente neemt technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen.

Uw websitebezoek

Wanneer u onze website bezoekt, worden gegevens vastgelegd. Zo krijgen we informatie over het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van bezoek. Deze informatie gebruiken we niet voor het identificeren van individuele personen. De gemeente gebruikt persoonsgegevens die via de website worden verzameld alleen voor het doel waarmee u ze achterlaat. Als u bijvoorbeeld een contact- of aanvraagformulier invult, gebruiken wij de ingevulde persoonsgegevens om op uw aanvraag te reageren.

Toepasselijk recht 

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing.

Wijziging Privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan de gemeente altijd aanpassen, zonder waarschuwing vooraf. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van de gemeente gepubliceerd zijn.

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens of over uw rechten kunt u contact opnemen met Mw. L. Pilon, Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente, via het algemene nummer 14 0594 of via algemeen email adres info@westerkwartier.nl.

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Zie ook