De Omgevingswet bundelt 26 bestaande wetten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving (o.a. ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water, cultureel erfgoed) in één nieuwe wet

Wanneer gaat de Omgevingswet in?

De Omgevingswet treedt 1 januari 2024(externe link) in werking. De Omgevingswet kan verantwoord en zorgvuldig van start. Het onderliggende digitale stelsel is technisch voldoende gereed en vormt voor de invoering geen blokkade. Het Rijk, medeoverheden en het bedrijfsleven scharen zich unaniem achter invoering per 1 januari 2024.

Wat houdt de Omgevingswet in?

Nagenoeg alle bestaande wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving gaat op in de Omgevingswet. Dat betekent niet dat al die regels één op één terug te vinden zijn in de nieuwe wet. De Omgevingswet kent een andere opzet dan de oude regelgeving.

De wet bestaat uit een vernieuwend stelsel van instrumenten die allemaal met elkaar samenhangen. In die instrumenten staat niet één deelbelang centraal, maar wordt een gebied als geheel bekeken.

Inwoners, bedrijven en overheden zijn samen verantwoordelijk voor kwaliteit en ontwikkeling van de leefomgeving. De burger voor zijn eigen grond en zijn huis. Bedrijven voor de gevolgen van de activiteiten van hun onderneming voor de omgeving. In de meeste gevallen is de kwaliteit van de leefomgeving een publieke verantwoordelijkheid. De Omgevingswet regelt wat de overheid moet doen en hoe ver de overheid daarin mag gaan ten opzichte van burgers en bedrijven. ‘Vertrouwen’ is daarbij de basis: vertrouwen in initiatiefnemers, vertrouwen van de burger in de overheid en vertrouwen tussen overheden.

De Omgevingswet kent voor de gemeente de volgende instrumenten:

  • Omgevingsvisie
  • Omgevingsprogramma
  • Omgevingsplan
  • Omgevingsvergunning

Op verschillende onderdelen van onze fysieke leefomgeving– bijvoorbeeld milieu of in sommige gevallen water – geldt Europese regelgeving. De Nederlandse wetgeving is daar een uitwerking van.

Uitgangspunt is dat het beschermingsniveau van gezondheid, veiligheid en kwaliteit van de omgeving gelijk blijft aan het huidige niveau. Procedures worden eenvoudiger, maar de rechten van belanghebbenden worden daardoor niet ingeperkt.

Wat verandert er voor u als inwoner?

De Omgevingswet wil meer ruimte geven aan lokaal maatwerk en het eigen initiatief: de inwoner centraal! Dit betekent niet dat er geen regels meer zijn en/ of dat alles dan kan. De benaderwijze van het initiatief wordt anders, van ‘nee, mits’ naar ‘ja, tenzij’.

Heeft u plannen, dan kunt u hiervoor op een nieuw digitaal loket uw aanvragen en meldingen indienen en kunt u tevens beschikbare informatie over de fysieke leefomgeving bekijken. Het verkrijgen van een vergunning zal vervolgens sneller verlopen, omdat de termijnen worden ingekort.

Let wel, dit sneller verlopen kan echter alleen als er vroegtijdig onderzoek en afstemming plaatsvindt over plannen door de initiatiefnemer. Het betrekken van de omgeving (participatie) hoort daar ook bij. Met de Omgevingswet wordt de fase voor de formele aanvraag nog belangrijker en ligt daarvoor een belangrijke verantwoordelijkheid bij de initiatiefnemer, de inwoner, zelf.

Voorbereiding gemeente Westerkwartier?

Wij bereiden ons als gemeente voor op de komst van de Omgevingswet via een programmatische aanpak . Ook nu de wet wordt uitgesteld blijven we daar mee doorgaan. De voorbereiding wordt aangevlogen vanuit 3 sporen: (1)Planinstrumenten, (2)Organisatie en (3)Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

In het eerste spoor staat het opstellen van een Omgevingsvisie gepland. Hierbij speelt participatie, betrokkenheid van al onze inwoners, een belangrijke rol. Voor het project Omgevingsvisie hebben we een eigen website ontwikkeld(externe link) waar u onder andere de voortgang kunt volgen, stukken kunt inzien en waar u kunt nagaan hoe en wanneer wij u betrekken. Uiteindelijk verandert de projectwebsite in een website die onze Omgevingsvisie(externe link) vormt. Ga naar www.omgevingsvisiewesterkwartier.nl(externe link) voor meer informatie.

De andere 2 sporen, Organisatie en DSO, zijn meer bedrijfsmatig van aard en spitsen zich toe op onder meer bewustmaking over inhoud en doelen van de nieuwe wet, het praktisch voorbereiden van de uitvoering door aanpassen werkprocessen op de nieuwe wet, een oriëntatie op een andere manier van werken en tenslotte het aanpassen van onze software.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Onze medewerkers helpen u graag.