Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier hebben op 16 mei 2023 besloten het ontwerp van de Centrumvisie Zuidhorn voor inspraak ter inzage te leggen.

De Centrumvisie Zuidhorn is een document dat is bedoeld om als basis te dienen voor de beoordeling van plannen binnen het centrum van Zuidhorn. De Centrumvisie is opgesteld met respect naar de bestaande fysieke leefomgeving inclusief beschermd dorpsgezicht en cultuurhistorische waarde van het gebied .

Inhoud

De Centrumvisie Zuidhorn beschrijft het beleid op het gebied van ontwikkeling van het centrum Zuidhorn. Dit beleid geeft de gemeente een kader om initiatieven voor woningbouw in het centrum Zuidhorn aan te toetsen. Door vergroenen van het centrum wordt invulling gegeven aan de opdracht voor klimaatadaptatie van de Overtuinen. Dit draagt ook bij aan verbeteren van de beleving en het gebruik van het centrum.

Ter inzage

Het ontwerp van de Centrumvisie Zuidhorn ligt vanaf 23 mei tot en met 3 juli 2023 tijdens openingstijden, ter inzage in het gemeentehuis van Zuidhorn (Hooiweg 9).

Inspraakreacties

De inspraakreacties kunnen per post naar: het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier, t.a.v. team Wonen, Postbus 100, 9350 AC in Leek en/of per mail naar: info@westerkwartier.nl onder vermelding van ‘Inspraakreactie Centrumvisie Zuidhorn. Voor informatie of het indienen van een mondelinge reactie kunnen belangstellenden contact opnemen met het KCC (telefoonnummer 14 0594). Reageren kan tot en met 3 juli 2023. De reacties maken onderdeel uit van het voorstel aan de raad, die de Centrumvisie Zuidhorn uiteindelijk vaststelt.