Pagina opties

Groter

Rekenkamer

Van links naar rechts; Michel Meerman (secretaris), Harry van Boven (lid), Avelien Haan (lid) en Jan-Willem van de Kolk (voorzitter).
 

De rekenkamercommissie onderzoekt of het gemeentebestuur het geld goed besteedt. En of het uitgevoerde beleid de gewenste resultaten oplevert. Zo ondersteunt deze commissie de controlerende taak van de gemeenteraad. De rekenkamer bestaat uit 3 externe leden. Zij heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeente.

De leden van de rekenkamercommissie

 • Jan-Willem van de Kolk, voorzitter
 • Avelien Haan, lid
 • Harry van Boven, lid

Nevenfuncties van de commissieleden

De rekenkamercommissieleden hebben ook andere functies. Hieronder staan de nevenfuncties van de voorzitter en leden van de rekenkamercommissie vermeld.

Jan-Willem van de Kolk, voorzitter

 • Lid/Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Wolderwijs en Stichting Kindcentra Wolderwijs
 • Voorzitter Raad van Toezicht SWV Primair Onderwijs (Passend Onderwijs) Borger-Odoorn/Emmen, negen schoolbesturen, negentig scholen
 • Voorzitter Bechterew-patiëntenvereniging De Kanaalstreek (verbonden aan ReumaNederland)
 • Voorzitter Stichting Armslag, kledingboetiek voor huishoudens met een minimuminkomen (ca. 500 huishoudens)
 • Lid jury Stimuleringsprijs Noordelijk Platform Gehandicapten Zorg
 • Afgevaardigde van het district Groningen in de Verenigingsraad van Veilig Verkeer Nederland
 • Voorzitter Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) RTV-1

Avelien Haan, lid

 • Docent/onderzoeker bij de opleiding Bestuurskunde aan de Thorbecke Academie van de NHL Stenden Hogeschool (bezoldigd)
 • Onderzoeker bij Haan Onderzoek & Advies (bezoldigd)
 • Voorzitter van de VB Noord (de noordelijke kring van de Vereniging voor Bestuurskunde) (onbezoldigd)
 • Secretaris van het Plaatselijk Nut Den Ham-Fransum (onbezoldigd)
 • Scriba bij de GKv Ontmoetingskerk te Aduard (onbezoldigd)
 • Secretaris bij de kernklachtencommissie SMKR (een commissie die klachten rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties behandelt) (onbezoldigd)

Harry van Boven, lid

 • Directeur Nationaal Veiligheidsinstituut (NVI) (bezoldigd)
 • DGA Waterloopbos B.V. en Transreality.com B.V. (bezoldigd)

Missie

De rekenkamer van de gemeente Westerkwartier werkt voor de gemeenteraad. Als rekenkamer onderzoeken we de rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde beleid en ondersteunen daarmee de raad in zijn controlerende en kaderstellende rol. Door onderzoek willen we toekomstgerichte voorstellen doen voor verbetering van organisatie en beleid. De rekenkamer gemeente Westerkwartier wil daarin zo goed mogelijk samenwerken met de andere partijen om zo bij te dragen aan een krachtige lokale democratie. Bij de keuze van onderwerpen houden we rekening met de maatschappelijke relevantie en de actualiteit. De rekenkamer stemt de keuze voor onderzoeksonderwerpen af met de klankbordgroep van de gemeenteraad en de auditcommissie. Het onderzoek van de rekenkamer moet duidelijk maken wat het gevoerde beleid betekent voor de inwoners van de gemeente. Daarbij wil de rekenkamer nadrukkelijk zorgen voor toegankelijke en begrijpelijke informatie over de uitgevoerde onderzoeken. De aanbevelingen die op basis van conclusies van het onderzoek worden geformuleerd zijn concreet, toekomstgericht en praktisch toepasbaar voor raad en college.

Jaarverslagen

Overzicht van de jaarverslagen

Uitgevoerde onderzoeken

De rekenkamer heeft nog geen onderzoeken uitgevoerd. Wanneer er onderzoeken zijn afgerond worden die hier gepubliceerd:

Overzicht van de uitgevoerde onderzoeken

Vooronderzoek informatieveiligheid 

Op dit moment is de Rekenkamer gestart met een vooronderzoek rond informatieveiligheid. Dit naar aanleiding van het in mei 2018 verschenen rapport van de toenmalige rekenkamercommissie Westerkwartier met betrekking tot ‘informatieveiligheid Sociaal Domein mens, organisatie en techniek’. 

Het rapport bevat aanbevelingen die zijn gericht op de menskant (bewustzijn en omgaan met informatie door medewerkers), de organisatiekant (inrichting van processen en procedures) en de technische kant (hard/software). 

De Rekenkamer onderzoekt wat er is gedaan met de aanbevelingen uit dit onderzoek en of het zinvol is om het onderzoek naar de maatregelen voor informatieveiligheid wellicht uit te breiden naar andere beleidsterreinen. Na het vooronderzoek zal de Rekenkamer beslissen wat de afbakening voor het doorwerkingsonderzoek wordt en hoe dit eventuele onderzoek uitgevoerd zal worden. 

Heeft u zelf een idee voor een onderzoek van de rekenkamer, dan kunt u een hiertoe een verzoek indienen bij de griffie via griffie@westerkwartier.nl

Er zijn geen personen aan dit bestuursorgaan gekoppeld.