Pagina opties

Groter

Rekenkamer

De rekenkamer onderzoekt of het gemeentebestuur het geld goed besteedt. En of het uitgevoerde beleid de gewenste resultaten oplevert. Zo ondersteunt de rekenkamer de controlerende taak van de gemeenteraad. De rekenkamer bestaat uit 3 externe leden. Zij heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeente.

Leden

De rekenkamer bestaat uit de leden

  • Jan-Willem van de Kolk, voorzitter
  • Avelien Haan, lid
  • Harry van Boven, lid

Ze worden bijgestaan door Michel Meerman (secretaris)

Van links naar rechts; Michel Meerman (secretaris), Harry van Boven (lid), Avelien Haan (lid) en Jan-Willem van de Kolk (voorzitter).

Missie

De rekenkamer van de gemeente Westerkwartier werkt voor de gemeenteraad. Als rekenkamer onderzoeken we de rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde beleid en ondersteunen daarmee de raad in zijn controlerende en kaderstellende rol. Door onderzoek willen we toekomstgerichte voorstellen doen voor verbetering van organisatie en beleid. De rekenkamer gemeente Westerkwartier wil daarin zo goed mogelijk samenwerken met de andere partijen om zo bij te dragen aan een krachtige lokale democratie. Bij de keuze van onderwerpen houden we rekening met de maatschappelijke relevantie en de actualiteit. De rekenkamer stemt de keuze voor onderzoeksonderwerpen af met de klankbordgroep van de gemeenteraad en de auditcommissie. Het onderzoek van de rekenkamer moet duidelijk maken wat het gevoerde beleid betekent voor de inwoners van de gemeente. Daarbij wil de rekenkamer nadrukkelijk zorgen voor toegankelijke en begrijpelijke informatie over de uitgevoerde onderzoeken. De aanbevelingen die op basis van conclusies van het onderzoek worden geformuleerd zijn concreet, toekomstgericht en praktisch toepasbaar voor raad en college.

Onderzoeksagenda Rekenkamer

De Rekenkamer Westerkwartier werkt met een onderzoeksagenda. Vanuit een groslijst van onderwerpen kiest de Rekenkamer een onderzoeksprogramma voor een periode van een jaar.

Lopende onderzoeken

De rekenkamer voert momenteel de volgende onderzoeken uit:

Uitgevoerde onderzoeken

De rekenkamer heeft nog geen onderzoeken uitgevoerd. Wanneer er onderzoeken zijn afgerond worden die hier gepubliceerd:

Jaarverslagen