Pagina opties

Groter

Rekenkamer

Van links naar rechts; Michel Meerman (secretaris), Harry van Boven (lid), Avelien Haan (lid) en Jan-Willem van de Kolk (voorzitter).
 

De rekenkamer bestaat uit 3 externe leden. Zij heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeente. De rekenkamer is bedoeld als instrument om de gemeenteraad te ondersteunen bij het uitvoeren van zijn controlerende taak.

De rekenkamer doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van gemeentelijke beleid. Dat wil zeggen dat ze nagaat of gemeentelijk geld besteed is zoals het door de raad besloten is en of alles volgens de wettelijke regels is gegaan. De rekenkamer bepaalt zelf wat zij gaat onderzoeken. Dit legt zij jaarlijks vast in een onderzoeksplan, dat zij aan de raad ter kennisgeving voorlegt. Er verschijnt ook ieder jaar een jaarverslag, waarin de rekenkamer aangeeft in hoeverre zij haar onderzoeksplan heeft uitgevoerd. De rekenkamer werkt op basis van de Verordening op de rekenkamer

Jaarverslagen

Overzicht van de jaarverslagen

Uitgevoerde onderzoeken

De rekenkamer heeft verschillende onderzoeken uitgevoerd. Hieronder vindt u een overzicht:

Overzicht van de uitgevoerde onderzoeken

Heeft u zelf een idee voor een onderzoek van de rekenkamer, dan kunt u een hiertoe een verzoek indienen bij de griffie.

Er zijn geen personen aan dit bestuursorgaan gekoppeld.