Pagina opties

Groter

Herinrichting doorgaande route Aduard

(bijgewerkt 2 juni 2020)
 
De rondweg om Aduard is al geruime tijd in gebruik. De provincie draagt de oude provinciale weg door Aduard over aan de gemeente Westerkwartier. De gemeente is deze route fasegewijs aan het herinrichten. De Albert Harkemaweg (tot Wibrandusstraat) en Heereweg zijn vorig jaar heringericht. In 2020 staan de herinrichting van de Burg. Seinenstraat en Burg. van Barneveldweg op de planning voor uitvoering.

Meer info

Hieronder leest u meer over de plannen en de werkzaamheden aan:

 • Burg. Seinenstraat
 • Burg. van Barneveldweg
 • Albert Harkemaweg (Wibrandusstraat tot nieuwe rondweg)
 • De Lindt

Herinrichting Burg. Seinenstraat

Buro Hollema uit Rolde heeft in samenwerking met een klankbordgroep (gezamenlijk met de Burg. van Barneveldweg) waarin bewoners, ondernemers van de straat en dorpsbelangen vertegenwoordigd zijn, een ontwerp gemaakt voor de Burg. Seinenstraat. Basis voor het ontwerp was ‘Het nieuwe Wonder van Aduard’.

Daarin werd voorgesteld de rijbaan uit te voeren in gebakken straatstenen. Op basis van dit ontwerp is een trillings- en geluidonderzoek gehouden bij vier woningen. Resultaat van dit onderzoek was, dat er kans op trillingsoverlast voor de omgeving ontstaat. Reden om het ontwerp aan te passen en te zoeken naar een alternatieve uitvoering van de rijbaan. Deze is gevonden in een rijbaan in asfalt met streetprint. Tijdens de uitvoering wordt in het warme asfalt een vorm gedrukt waardoor de rijbaan de uitstraling krijgt van een klinkerbestrating.

Maandag 20 mei 2019 is het ontwerp gepresenteerd aan de bewoners van de Burg. Seinenstraat.

In het kort omvat het ontwerp de volgende werkzaamheden:

 • uitvoeren rijbaan in asfalt met streetprint en versmallen tot ca. 4,80 m (in bijlage profiel B);
 • regelmatig onderbreken van versmalde rijbaan door een iets breder profiel (in bijlage profiel A). Hier zijn de rijwielpadbanden vervangen door brede molgoten waardoor de rijbaan ter plaatse ongeveer 5,20 m breed wordt;
 • uitvoeren van trottoirs aan weerszijden in gebakken straatstenen;
 • smalle afwijkende stroken inrichten voor de gevels van de woningen. In de straat staan verschillende type woningen. Op de tekeningen is een voorstel gedaan voor de woningtypes en inrichting van de smalle stroken voor de gevels. Dit stemmen we individueel met elke bewoner af;
 • vervangen van het muurtje voor de kerk (langs de trottoirs) door een leuning om het doorzicht vanaf Kaakheem naar de Abdijkerk te verbeteren. We onderzoeken de mogelijkheden de rijbaan en het trottoir ter plaatse te verlagen;
 • inpassen van het 4 mei herdenkingsmonument in het nieuwe ontwerp;
 • accentueren van de voormalige Zuider- en Noorderpoort van het klooster in de rijbaan door de contouren van het oude wapen van Aduard in het asfalt te markeren;
 • aanbrengen van nieuwe openbare (LED) verlichting.

Actuele stand van zaken Burg. Seinenstraat (d.d. 2 juni 2020)

Vervangen waterleiding en aanleg riolering

Het Waterbedrijf gaat de asbestcement hoofdleidingen en de aansluitleidingen vervangen in de Burg. Seinenstraat. Deze leidingen liggen of in de kant van de rijbaan of in de trottoirs. De aansluitleidingen worden vervangen tot aan de watermeter in de woningen. De aannemer neemt over het vervangen van de aansluitleiding persoonlijk contact met de bewoners op voor het maken van een afspraak.

Het hoofdriool in de Burg. Seinenstraat verkeert nog in een goede staat en gaan we daarom niet vervangen. Uit onderzoek blijkt, dat op diverse plaatsen de bestaande rioolaansluitingen van trottoirkolken en woningen slecht zijn. Deze vervangen we daarom wel. De bestaande funderingsconstructie van de rijbaan willen we bij voorkeur zo weinig mogelijk opbreken. Daarom gaan we naast de waterleiding, aan weerszijden van de rijbaan, parallelriooltjes aanleggen voor de waterafvoer van trottoirkolken en woningen. Deze nieuwe riolen sluiten we aan op de bestaande inspectieputten in de rijbaan (onderlinge afstand ca. 50 meter).

Aanbesteding en archeologie

Het werk is inmiddels aanbesteed.  A. HAK Noord-Oost BV voert het uit. De werkzaamheden vinden plaats in archeologisch waardevol gebied. Om die reden vindt de uitvoering van de werkzaamheden, van zowel waterleiding als riolering, onder archeologische begeleiding plaats. Archeologische onderzoeks- en adviesbureau De Steekpoef BV voert de begeleiding uit.

Omgevingsvergunning

Voor de uitvoering van de werkzaamheden is een omgevingsvergunning (aanlegvergunning) vereist en is toestemming nodig van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is inmiddels akkoord gegaan met de uitvoering van de werkzaamheden. De definitieve vergunning wordt gegeven in de eerste week van juni.

Gefaseerde uitvoer en planning

Na de herinrichting is de rijbaan smaller dan de huidige breedte. We gaan daarom het bestaande asfalt nu al vast inzagen op de toekomstige breedte. We verwijderen de kantstroken van het asfalt daarna in gedeelten. Hierdoor ontstaat ruimte om een sleuf voor de waterleiding en het riool te graven.

Deze week (23) start de aannemer met het inrichten van een materiaaldepot nabij MFC ‘De Meeden’ en de voorbereidende werkzaamheden.

Om tijdens de werkzaamheden de watervoorziening te garanderen, legt het waterbedrijf noodleidingen aan in de trottoirs. Daarna leggen we de nieuwe leidingen en sluiten we de woningen aan op deze nieuwe leidingen. De noodleiding verwijderen we later weer. Voor de riolering zetten we de bestaande huisaansluitingen direct over op de nieuwe rioolleiding.

Kaartje met planning

In onderstaand kaartje staat in welke periode we de hoofdleidingen leggen. Voorafgaand vinden voorbereidende werkzaamheden (proefsleuven, noodleidingen) plaats. Op 19 juni starten we met de daadwerkelijke aanleg van de nieuwe leidingen. Dit doen we op een zogenaamde proefdag. Doel hiervan is vooral te testen met welke werkwijze er zo weinig mogelijk hinder voor de omgeving optreedt. Gedurende de bouwvakvakantie vinden er geen werkzaamheden plaats.

De werkzaamheden voeren we uit in korte werkvakken, zodat we de gegraven sleuven zoveel mogelijk op dezelfde dag aan kunnen vullen. Tijdens de gefaseerde aanleg zetten we één rijbaan af. Verkeer kan over de andere rijbaan dan gewoon doorrijden. De aannemer moet ook op een aantal plaatsen zogenaamde wegkruisingen maken. Ook dit doet de aannemer zo veel mogelijk met een halve wegafzetting. Mocht het echter niet mogelijk zijn met een halve wegafzetting veilig te werken, dan sluiten we  de rijbaan tijdelijk volledig af. Het verkeer leiden we dan met bebording en inzet van verkeersbegeleiders om.

Na de aanleg van de leidingen maken we de opgebroken ‘asfaltstrook’ weer tijdelijk dicht met betonstenen, zodat het verkeer de rijbaan tot de feitelijke herinrichting gewoon weer kan gebruiken.

En dan de herinrichting nog…..

Nadat de waterleiding is vervangen en het riool gelegd is, gaan we de straat herinrichten. De tekeningen hiervoor ronden we op dit moment af. Binnenkort gaan we de werkzaamheden aanbesteden. De nieuwe verharding willen we ook in fasen aanleggen. Eerst aan één zijde de nieuwe trottoirs. Het verkeer kan dan nog gewoon door rijden. Vervolgens het trottoir aan de andere zijde. Ook dan kan het verkeer door rijden. De laatste fase is dan de aanleg van de nieuwe asfaltverharding met daarin de ‘streetprint’.

Tijdens deze laatste fase (asfalt en streetprint), die naar verwachting drie tot vier weken duurt, is de rijbaan afgesloten voor doorgaand verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen over de nieuwe trottoirs langs het werk. Woningen, bedrijven en winkels blijven in principe bereikbaar en anders maakt de aannemer daar nadere afspraken over met betrokkenen.

Over de start en planning van de herinrichting informeren we u nog nader. Op dit moment is het wel duidelijk dat de asfaltwerkzaamheden plaatsvinden in 2021. Het aanbrengen van de streetprint kan niet in de ‘koude’ winterperiode.

Kaartje met planning (jpg)
Filmpje definitief ontwerp Burg. Seinenstraat
Ontwerptekening (pdf)
Sfeerbeelden en materialisatie (pdf)
Dwarsprofielen Burg. Seinenstraat (pdf)
Het nieuwe Wonder van Aduard (pdf)

Herinrichting Burg. van Barneveldweg

De provincie is bezig met het slopen van de oude brug over het Van Starkenborghkanaal, het aanpassen en verleggen van kabels en leidingen en het maken van het zogenaamde ‘balkon’. Dit balkon komt op de plaats van de landhoofden van de oude brug. De herinrichtingswerkzaamheden van de Burg. van Barneveldweg vinden daarna plaats.

Dit plan omvat de volgende werkzaamheden:

 • rijbaan blijft asfalt;
 • doortrekken van de rijbaan in een bocht naar Wierum;
 • vervangen van het noordelijk deel van de huidige rijbaan door een betonnen (fiets)pad van 3 meter richting de oude brug. Het fietspad wordt langs het Van Starkenborghkanaal doorgetrokken naar het bestaande fietspad richting Zuidhorn;
 • uitvoeren van voetpaden in gebakken klinkers;
 • handhaven van de bestaande parkeerplaatsen voor huisnr. 16-34. De rijbaan en parkeervakken worden uitgevoerd in nieuwe gebakken straatstenen;
 • aanbrengen nieuwe openbare (LED) verlichting;
 • verkleinen van het grote kruisingsvlak met de Albert Harkemaweg. Hier maken we een nieuwe T-kruising.

De planning van de herinrichting van de Burg. van Barneveldweg wordt bepaald door de werkzaamheden rondom de oude brug over het Van Starkenboghkanaal. De provincie is nog tot ongeveer juli bezig met de werkzaamheden voor de nieuwe “balkons”. Zolang rijdt er nog bouwverkeer over de Burg. van Barneveldweg en kunnen wij de herinrichting nog niet realiseren. Wij maken de uitvoeringstekeningen nu wel verder gereed zodat wij, zodra er meer duidelijk is over de planning, het werk kunnen aanbesteden en uitvoeren.

Tekening Burg. van Barneveldweg (pdf)

Herinrichting Albert Harkemaweg

De herinrichting van de Albert Harkemaweg (tot Wibrandusstraat) is in het voorjaar van 2019 uitgevoerd. Eind 2020 gaat Wold & Waard de woningen (huisnr. 20a-50) achter de vijver slopen en 15 nieuwe woningen bouwen. Achter deze nieuwe woningen leggen we een smal weggetje aan voor de bewoners, zodat zij achter hun woning een auto kunnen parkeren. Na voltooiing van de woningbouw passen we de vijver voor de woningen aan. Het wateroppervlak wordt vergroot door het talud aan de woningzijde flauwer te maken (beschoeiing vervalt aan deze zijde).

De herinrichting van de Albert Harkemaweg tussen de Wibrandusstraat en de nieuwe rondweg maakt onderdeel uit van de aanleg rondweg/nieuwe brug.  De provincie voert dit werk uit. De wegversmalling voor “Green Logistics” is inmiddels aangelegd. De nieuwe asfaltlaag en trottoirbanden moeten nog aangebracht worden. Deze staan bij de provincie op de planning in het voorjaar 2020.

Albert Harkemaweg ontwerp (pdf)

De Lindt

Tijdens de uitwerking is de wens geuit de Lindt weer in oude staat te herstellen. Hoewel dit buiten de scope van het project valt, doen we wel onderzoek naar wat de kosten en mogelijkheden zijn voor het opengraven van de Lindt. Hierin onderzoeken we ook of het mogelijk is de brug over de Lindt weer in ere te herstellen.