Pagina opties

Groter

Herinrichting doorgaande route Aduard

De provincie Groningen werkt op dit moment aan de bouw van de nieuwe brug over het Van Starkenborghkanaal, de rondweg om Aduard en de nieuwe brug bij Nieuwklap.

(laatste update: 27 mei 2019)

De nieuwe rondweg bij Aduard en de nieuwe tafelbrug over het Van Starkenborghkanaal zijn al enige tijd in gebruik. Deze provinciale weg, die van knooppunt Nieuwklap in de Friesestraatweg (N355) naar Den Ham loopt, moet ertoe leiden dat er veel minder verkeer door Aduard rijdt.

Van provinciale naar gemeentelijke weg(en)

De provincie draagt de huidige provinciale weg door Aduard over aan de gemeente Westerkwartier. De gemeente gaat deze fasegewijs herinrichten. Het gaat om de Albert Harkemaweg, Heereweg, Burg. Seinenstraat en Burg. van Barneveldweg.
Maandag 13 mei 2019 is gestart met de eerste fase, de herinrichting van de Albert Harkemaweg.

Hieronder leest u meer over de plannen en de werkzaamheden.

Herinrichting Albert Harkemaweg

Het ontwerp voor de herinrichting van de Albert Harkemaweg is op 6 november 2018 tijdens een inloopavond in mfc De Meeden gepresenteerd aan de bewoners van de Albert Harkemaweg. Het plan is in samenwerking met een klankbordgroep gemaakt.

In het kort omvat het ontwerp de volgende werkzaamheden:
versmallen van de rijbaan tot ca. 5,50 m. en uitvoeren in asfalt (kruispunten rood asfalt)

 • ‘slinger’ in de weg maken voor huisnummer 52-56
 • aanleggen van een voetpad (1.20 m) tussen rijbaan en vijver
 • aanbrengen nieuwe openbare (LED) verlichting
 • vergroten van het wateroppervlak van de vijver. Het talud aan de woningzijde maken we flauwer (beschoeiing vervalt aan deze zijde)
 • aanleggen van kruidige bermen: een grasmengsel met kruiden dat bloei vertoont (een groene afwisselend bloeiende deken langs de weg)
 • af en toe een plantsoen met vaste planten of heesters (nog nader in te vullen)
 • planen van bomen: lindes, berken, eiken en een paar speciale soorten (nog nader te bepalen)
 • vervangen van de woningen (huisnr. 20a-50) achter de vijver door nieuwbouw door Wold&Waard. Het voorlopig ontwerp is om achter de nieuwe woningen een smal weggetje aan te leggen voor de bewoners zodat zij achter hun woning een auto kunnen parkeren. Deze plannen moeten verder nog samen met Wold & Waard worden uitgewerkt
 • vervallen van een aantal parkeerplaatsen langs de Albert Harkemaweg. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor groen. De laanbeplanting met bomen wordt versterkt
 • verfkleinen van het grote kruisingsvlak met de Burg. van Barneveldweg. Hier maken we een nieuwe T-kruising.

Laatste stand van zaken uitvoering  (24 mei)

Vanaf maandag 13 mei is Broekema Wegenbouw bv bezig met het herinrichten van de Albert Harkemaweg. De werkzaamheden duren ongeveer 10 weken. Om de overlast te minimaliseren voert Broekema de werkzaamheden gefaseerd uit.

aduard

Fase 1
Vanaf 13 mei is het deel Albert Harkemaweg vanaf de kruising Wibrandusstraat tot aan Wierum afgesloten. Dit gedeelte is dan 2 weken gestremd voor auto’s. De totale werkzaamheden in deze fase duren ca. 3 weken.

Fase 2
Vanaf 27 mei is het deel vanaf Wierum tot aan Albert Harkemaweg nr. 20 afgesloten. Dit is inclusief de kruising met Wierum. De totale werkzaamheden in deze fase duren ca. 3 weken.

Fase 3
Vanaf 12 juni is het deel vanaf Albert Harkemaweg nr. 20 tot aan de kruising Burg. Van Barneveldweg afgesloten. Ook deze fase duurt ca. 3 weken.

Weg twee dagen geheel afgesloten

Halverwege juli (exacte datum is nog niet bekend) is de Albert Harkemaweg in zijn geheel 2 dagen afgesloten in verband met asfalteringswerkzaamheden. Woningen en bedrijven blijven altijd bereikbaar voor voetgangers en fietsers, maar ook voor mindervaliden en scootmobielen.

Omleidingsroutes

Tijdens de gehele uitvoeringsperiode leiden we het verkeer om via de nieuwe rondweg. Bestemmingsverkeer wordt omgeleid via de Wibrandusstraat. Tijdens de werkzaamheden rijdt de bus niet door het dorp. Nabij de nieuwe brug over het Van Starkenborghkanaal en in Nieuwklap zijn tijdelijke bushaltes gemaakt.

Nutsbedrijven

Het Waterbedrijf en Enexis gaan op een aantal plaatsen oude kabels en leidingen vervangen.

Albert Harkemaweg verlichting (jpg)
Albert Harkemaweg ontwerp (pdf)

Herinrichting Heereweg

Op 6 november 2018 hebben we het ontwerp van de Heereweg tijdens een inloopavond in mfc De Meeden gepresenteerd aan de bewoners van de Heereweg. Het plan is in samenwerking met een klankbordgroep gemaakt.

Het plan omvat de volgende werkzaamheden:

 • versmallen van de rijbaan tot ca. 5,50 m
 • verbreden van de voetpaden aan weerszijden tot ca. 1,80 m
 • aanbrengen middenbermen van ca. 2,50 - 2,90 m breed
 • planten van een dubbele afwisselende bomenrij: Turkse eik, valse christusdoorn, amberboom, plataan en nog een aantal aandachtsbomen bij de grote kruisingsvlakken in de bermen
 • aanleggen van gebakken straatstenen (roodbruin) in rijbaan, inritten en voetpaden. Voor de rijbaan heeft, na een enquête onder de bewoners, de meerderheid gekozen voor uitvoering in gebakken straatstenen in plaats van asfalt (opties zie bijlage)
 • aanbrengen van nieuwe openbare (LED) verlichting
 • versmallen van de rijbaan ter plaatse van de komgrens (rijbaan ca. 3,50 m). Deze versmalling wordt op een aantal plaatsen herhaald. In de versmalling komen gele gebakken straatstenen.
 • uitvoeren van het kruispunt met de Bernardusweg en A en J van Damlaan in de vorm van een pleintje, uitgevoerd in gele gebakken straatstenen.

Riool/nutsbedrijven

Gelijktijdig met de herinrichting vervangen we het vuilwaterriool en vanaf de Bernardusweg richting de stoplichten leggen we een regenwaterriool aan. Tussen de A en J van Damlaan en De Lindt is al een regenwaterriool aanwezig. Het Waterbedrijf en Enexis gaan oude kabels en leidingen vervangen.

De Lindt

Tijdens de uitwerking is de wens geuit de Lindt weer in oude staat te herstellen. Hoewel dit buiten de scope van het project valt, doen we wel onderzoek naar wat de kosten en mogelijkheden zijn voor het opengraven van de Lindt. Hierin onderzoeken we ook of het mogelijk is de brug over de Lindt weer in ere te herstellen.

Planning

Start najaar 2019

Heereweg verlichting (jpg)
Heereweg ontwerp (pdf)
Heereweg opties (pdf)

Herinrichting Burg. Seinenstraat

Buro Hollema uit Rolde heeft in samenwerking met een klankbordgroep (gezamenlijk met de Burg. van Barneveldweg), waarin bewoners, ondernemers van de straat en dorpsbelangen vertegenwoordigd zijn, een ontwerp gemaakt voor de Burg. Seinenstraat.
Basis voor het ontwerp was ‘Het nieuwe Wonder van Aduard’.
Daarin werd voorgesteld om de rijbaan uit te voeren in gebakken straatstenen. Op basis van dit ontwerp is een trillings- en geluidonderzoek gehouden bij vier woningen. Resultaat van dit onderzoek was, dat er kans op trillingsoverlast voor de omgeving ontstaat. Reden om het ontwerp aan te passen en te zoeken naar een alternatieve uitvoering van de rijbaan. Deze is gevonden in een rijbaan in asfalt met streetprint. Tijdens de uitvoering wordt in het warme asfalt een vorm gedrukt waardoor de rijbaan de uitstraling krijgt van een klinkerbestrating.

Maandag 20 mei 2019 is het ontwerp gepresenteerd aan de bewoners van de Burg. Seinenstraat.
In het kort omvat het ontwerp de volgende werkzaamheden:

 • uitvoeren rijbaan in asfalt met streetprint en versmallen tot ca. 4,80 m (in bijlage profiel B)
 • regelmatig onderbreken van versmalde rijbaan door een iets breder profiel (in bijlage profiel A). Hier zijn de rijwielpadbanden vervangen door brede molgoten waardoor de rijbaan ter plaatse ongeveer 5,20 m breed wordt
 • uitvoeren van trottoirs aan weerszijden in gebakken straatstenen
 • smalle afwijkende stroken inrichten voor de gevels van de woningen. In de straat staan verschillende type woningen. Op de tekeningen is een voorstel gedaan voor de woningtypes en inrichting van de smalle stroken voor de gevels. Dit stemmen we individueel met elke bewoner af.
 • vervangen van het muurtje voor de kerk (langs de trottoirs) vervangen door een leuning om het doorzicht vanaf Kaakheem naar de Abdijkerk te verbeteren. We onderzoeken de mogelijkheden de rijbaan en het trottoir ter plaatse te verlagen.
 • inpassen van het 4 mei herdenkingsmonument in het nieuwe ontwerp
 • accentueren van de voormalige zuider- en noorderpoort van het klooster in de rijbaan door de contouren van het oude gemeentewapen van Aduard in het asfalt te markeren
 • aanbrengen van nieuwe openbare (LED) verlichting

Riool/nutsbedrijven

Ook in de Burg. Seinenstaat is de riolering met camera’s geïnspecteerd. Het is niet nodig het hele riool te vervangen. Er worden wel wat kleinschalige reparaties uitgevoerd. Het Waterbedrijf gaat de oude waterleidingen vervangen.

Planning

Start werkzaamheden voorjaar 2020.

Filmpje definitief ontwerp Burg. Seinenstraat
Ontwerptekening (pdf)
Sfeerbeelden en materialisatie (pdf)
Dwarsprofielen Burg. Seinenstraat (pdf)
Het nieuwe Wonder van Aduard (pdf)

Herinrichting Burg. van Barneveldweg

De provincie is tot de zomer van 2019 bezig met het slopen van de oude brug over het Van Starkenborghkanaal, het aanpassen en verleggen van kabels en leidingen en het maken van het zogenaamde ‘balkon’. Dit balkon komt op de plaats van de landhoofden van de oude brug.
De herinrichtingswerkzaamheden van de Burg. van Barneveldweg vinden daarna plaats.

Dit plan omvat de volgende werkzaamheden:

 • rijbaan blijft asfalt
 • doortrekken van de rijbaan in een bocht naar Wierum
 • vervangen van het noordelijk deel van de huidige rijbaan door een betonnen (fiets)pad van 3 meter richting de oude brug. Het fietspad wordt langs het Van Starkenborghkanaal doorgetrokken naar het bestaande fietspad richting Zuidhorn
 • uitvoeren van voetpaden in gebakken klinkers
 • handhaven van de bestaande parkeerplaatsen voor huisnr. 16-34. De rijbaan en parkeervakken worden uitgevoerd in nieuwe gebakken straatstenen
 • aanbrengen nieuwe openbare (LED) verlichting
 • verkleinen van het grote kruisingsvlak met de Albert Harkemaweg. Hier maken we een nieuwe T-kruising

Planning

Start werkzaamheden voorjaar 2020.

Tekening Burg. van Barneveldweg (pdf)

Planning

 • Albert Harkemaweg (Burg. van Barneveld - Wibrandusstraat): in uitvoering tot medio juli 2019
 • Albert Harkemaweg (ged. tussen de Wibrandusstraat en nieuwe brug). Dit gedeelte richt de provincie opnieuw in: september 2019
 • Heereweg: start najaar 2019
 • Burg. van Barneveldweg: start voorjaar 2020
 • Burg. Seinenstraat: start voorjaar 2020

De nutsbedrijven vervangen voorafgaand aan de herinrichtingwerkzaamheden in de Heereweg en de Burg. Seinenstraat (alleen waterbedrijf) kabels en leidingen.

Totaalplanning herinrichting (pdf)

Uitvoering herinrichting Heereweg Aduard

Vanaf maandag 16 september gaat Nota Infra bv bezig met het herinrichten van de Heereweg. De werkzaamheden duren ongeveer 10 weken.

Herinrichtingsplan
Het plan omvat de volgende werkzaamheden:

 • versmallen van de rijbaan tot ca. 5,50 m
 • verbreden van de voetpaden aan weerszijden tot ca. 1,80 m
 • aanbrengen middenbermen van ca. 2,50 - 2,90 m breed
 • planten van een dubbele afwisselende bomenrij: Turkse eik, valse christusdoorn, amberboom, plataan en nog een aantal aandachtsbomen bij de grote kruisingsvlakken in de bermen
 • aanleggen van gebakken straatstenen (roodbruin) in rijbaan, inritten en voetpaden. aanbrengen van nieuwe openbare (LED) verlichting
 • versmallen van de rijbaan ter plaatse van de komgrens (rijbaan ca. 3,50 m). Deze versmalling wordt op een aantal plaatsen herhaald. In de versmalling komen gele gebakken straatstenen.
 • uitvoeren van het kruispunt met de Bernardusweg en A en J van Damlaan in de vorm van een pleintje, uitgevoerd in gele gebakken straatstenen.

Riool

Gelijktijdig met de herinrichting vervangen we het vuilwaterriool en vanaf de Bernardusweg richting de stoplichten leggen we een regenwaterriool aan. Tussen de A en J van Damlaan en De Lindt is al een regenwaterriool aanwezig.

Fasering

In eerste instantie wordt het asfalt van de gehele Heereweg kapot gefreesd. Deze puinlaag is gewoon berijdbaar zodat bewoners met de auto thuis kunnen komen.

Om de overlast te minimaliseren voert Nota Infra bv de werkzaamheden daarna gefaseerd uit.

Er wordt gewerkt vanaf De Lindt in de richting van de stoplichten (Friesestraatweg).

Het werk wordt in acht fasen van gemiddeld 60 meter lengte geknipt.

Omleidingsroutes

Tijdens de gehele uitvoeringsperiode leiden we het verkeer met borden om via de nieuwe rondweg. Bestemmingsverkeer wordt omgeleid via de Wibrandusstraat. Tijdens de werkzaamheden rijdt de bus niet door het dorp. Nabij de nieuwe brug over het Van Starkenborghkanaal en in Nieuwklap zijn tijdelijke bushaltes gemaakt.

Informatie

Tijdens de uitvoeringsperiode staat er een keet van de aannemer op de hoek Heereweg-Bernardusweg. Uitvoerder, de heer Hoekstra, is hier aanwezig.

Voor vragen en/of opmerkingen (buiten werktijd voor calamiteiten) kunt u contact opnemen met:

De heer Hoekstra (uitvoerder Nota Infra bv) 06-20410675.

De heer Kramer (projectleider Nota Infra bv) 06-51676748.

Planning (pdf)

Tekening (pdf)