Pagina opties

Groter

Herinrichting doorgaande route Aduard

(bijgewerkt 15 januari 2021)
 
De rondweg om Aduard is al geruime tijd in gebruik. De provincie draagt de oude provinciale weg door Aduard over aan de gemeente Westerkwartier. De gemeente is deze route fasegewijs aan het herinrichten. De Albert Harkemaweg (tot Wibrandusstraat) en Heereweg zijn vorig jaar heringericht.

Meer info

Hieronder leest u meer over de plannen en de werkzaamheden aan:

 • Burg. Seinenstraat
 • Burg. van Barneveldweg
 • Albert Harkemaweg (Wibrandusstraat tot nieuwe rondweg)
 • De Lindt

Herinrichting Burg. Seinenstraat

Buro Hollema uit Rolde heeft in samenwerking met een klankbordgroep (gezamenlijk met de Burg. van Barneveldweg) waarin bewoners, ondernemers van de straat en dorpsbelangen vertegenwoordigd zijn, een ontwerp gemaakt voor de Burg. Seinenstraat. Basis voor het ontwerp was ‘Het nieuwe Wonder van Aduard’.

Daarin werd voorgesteld de rijbaan uit te voeren in gebakken straatstenen. Op basis van dit ontwerp is een trillings- en geluidonderzoek gehouden bij vier woningen. Resultaat van dit onderzoek was, dat er kans op trillingsoverlast voor de omgeving ontstaat. Reden om het ontwerp aan te passen en te zoeken naar een alternatieve uitvoering van de rijbaan. Deze is gevonden in een rijbaan in asfalt met streetprint. Tijdens de uitvoering wordt in het warme asfalt een vorm gedrukt waardoor de rijbaan de uitstraling krijgt van een klinkerbestrating.

Maandag 20 mei 2019 is het ontwerp gepresenteerd aan de bewoners van de Burg. Seinenstraat.

In het kort omvat het ontwerp de volgende werkzaamheden:

 • uitvoeren rijbaan in asfalt met streetprint en versmallen tot ca. 4,80 m (in bijlage profiel B);
 • regelmatig onderbreken van versmalde rijbaan door een iets breder profiel (in bijlage profiel A). Hier zijn de rijwielpadbanden vervangen door brede molgoten waardoor de rijbaan ter plaatse ongeveer 5,20 m breed wordt;
 • uitvoeren van trottoirs aan weerszijden in gebakken straatstenen;
 • smalle afwijkende stroken inrichten voor de gevels van de woningen. In de straat staan verschillende type woningen. Op de tekeningen is een voorstel gedaan voor de woningtypes en inrichting van de smalle stroken voor de gevels. Dit stemmen we individueel met elke bewoner af;
 • vervangen van het muurtje voor de kerk (langs de trottoirs) door een leuning om het doorzicht vanaf Kaakheem naar de Abdijkerk te verbeteren. We onderzoeken de mogelijkheden de rijbaan en het trottoir ter plaatse te verlagen;
 • inpassen van het 4 mei herdenkingsmonument in het nieuwe ontwerp;
 • accentueren van de voormalige Zuider- en Noorderpoort van het klooster in de rijbaan door de contouren van het oude wapen van Aduard in het asfalt te markeren;
 • aanbrengen van nieuwe openbare (LED) verlichting.

Actuele stand van zaken Burgemeester Seinenstraat (d.d. 6 november 2020)

Vervangen waterleiding en aanleg riolering

Op dit moment is het Waterbedrijf nog bezig met het vervangen van de drinkwaterleidingen in de Burgemeester Seinenstraat. Gelijktijdig vindt er ook de aanleg van de nieuwe riolering. De aanleg van de waterleiding/riolering heeft vertraging opgelopen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

 • Om een ieder van drinkwater te kunnen blijven voorzien, was het nodig in de beginfase eerst noodleidingen aan te leggen voordat de oude buizen konden worden verwijderd. Hierdoor ontstond ruimte om met relatief gepaste hinder, gelijktijdig drinkwater -en rioleringsbuizen aan te leggen;
 • Het vele vrachtverkeer dat de smalle werkzones moet passeren, zorgde in de beginfase voor de nodige vertraging. Dit is na het plaatsen van extra verkeersborden verbeterd, zodat de aannemer veiliger en sneller kan werken.
 • Verder zijn er een paar weken vertraging ontstaan doordat het gezamenlijke tracé van de waterleiding tegen het oude riool van het voormalige klooster aanliep. Voordeel hiervan was dat archeologen weer aanvullend onderzoek konden doen en dat er mooie beelden van het oude gemetselde riool zijn gemaakt.

Op dit moment verlopen de werkzaamheden volgens het oorspronkelijke plan. De aannemer verwacht dat, ijs en weder dienende, in december de waterleiding en riolering gelegd zijn. Mogelijk dat enkele afrondende werkzaamheden na de jaarwisseling worden uitgevoerd.

Herinrichting

In juni hebben we u geïnformeerd over de planning van de herinrichting. We hebben toen verteld dat de asfaltwerkzaamheden sowieso in 2021 plaatsvinden omdat we asfalt met een ‘streetprint’ niet in de ‘koude’ periode aan kunnen brengen. Voor we dit asfalt aanbrengen in 2021, maken we de nieuwe trottoirs.

Voor de antiekzaak ‘De Evenaar’/slagerij Gelsema hebben we afgelopen zomer een proefvak met ‘streetprint’ gemaakt. De trillingsmetingen en praktijkervaringen met de ‘streetprint’ zijn positief. Het frezen van asfalt en het aanbrengen van deze print in het asfalt kan enige hinder geven. De kans op schade aan woningen is erg klein. Toch hangen we tijdens de uitvoering bij trillingsgevoelige panden meetapparatuur. Deze kan de trillingen monitoren en waarschuwt als de kans op schade te groot wordt.

Gefaseerde aanleg

De nieuwe verharding willen we zoveel mogelijk gefaseerd aanleggen. Het verkeer laten we tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk door rijden. Dit lukt niet tijdens de uitvoering van de asfaltwerkzaamheden. Vooral het aanbrengen van de ‘streetprint’ is een tijdrovende klus, waarbij de gehele wegbreedte nodig is. Doorgaand verkeer is hierbij niet mogelijk gedurende een periode van drie tot vier weken. Woningen, bedrijven en winkels blijven bereikbaar.

De herinrichting van de Burgemeester van Barneveldweg is gepland in de periode januari-april 2021. Aansluitend wordt in de periode medio april-juli 2021, ijs en weder dienende, de herinrichting van de doorgaande route door Aduard afgerond met de uitvoering van de Burgemeester van Barneveldweg. Op dit moment worden de werkzaamheden aanbesteed.

Werktekening Burg. Seinenstraat (pdf)
Filmpje definitief ontwerp Burg. Seinenstraat
Ontwerptekening (pdf)
Sfeerbeelden en materialisatie (pdf)
Dwarsprofielen Burg. Seinenstraat (pdf)
Het nieuwe Wonder van Aduard (pdf)

Herinrichting Burg. van Barneveldweg

Actuele stand van zaken (d.d. 12 januari 2021)

Werkzaamheden oude brug

De provincie heeft op de plek van de oude brug twee nieuwe ‘balkons’ gemaakt. Er zijn nog enkele kleine afrondende werkzaamheden nodig. Onder meer het afwerken en inzaaien van de bermen in het voorjaar. Daarnaast plaatst de provincie op de uitkijkpunten nog een bankje met een informatiepaneel over de historie van de oude brug.

Herinrichting

In mei 2019 hebben we een informatieavond gehouden waar we u de ontwerptekeningen presenteerden. Deze tekening hebben we in samenwerking met een klankbordgroep gemaakt.  Nog even samenvattend, zijn de belangrijkste onderdelen van het plan:

 • rijbaan blijft asfalt;
 • doortrekken van de rijbaan in een bocht naar Wierum;
 • vervangen van het noordelijk deel van de huidige rijbaan door een betonnen (fiets)pad van 3 meter richting de oude brug. Het fietspad langs het Van Starkenborghkanaal trekken we door naar het bestaande fietspad richting Zuidhorn (inmiddels gerealiseerd);
 • uitvoeren van voetpaden in gebakken klinkers;
 • handhaven van de bestaande parkeerplaatsen voor huisnr. 16-34. De rijbaan en parkeervakken voeren we uit in nieuwe gebakken straatstenen;
 • aanbrengen nieuwe openbare (LED) verlichting;
 • verkleinen van het grote kruisingsvlak met de Albert Harkemaweg. Hier maken we een nieuwe T-kruising.

De ontwerptekeningen zijn uitgewerkt tot werktekeningen.

Planning

De werkzaamheden zijn aanbesteed. Oosterhof Holman Infra bv uit Grijpskerk gaat het werk uit te voeren. Zij starten maandag 8 februari met de werkzaamheden.
Het werk wordt in de volgende drie fasen uitgevoerd:

 • Fase 1: gedeelte Wierum - kruispunt Albert Harkemaweg;
 • Fase 2: gedeelte Albert Harkemaweg tot kruispunt Kleiweg;
 • Fase 3: kruispunt Kleiweg - Burgemeester Seinenstraat.

De planning is dat, ijs en weder dienende, het werk in de laatste week van maart aanstaande is afgerond. Aansluitend gaan we dan in de periode medio april-juli 2021 de Burgemeester Seinenstraat herinrichten.

Ontwerptekening Burg. van Barneveldweg (pdf)
Werktekening herinrichting Burg. van Barneveldweg (pdf)

Herinrichting Albert Harkemaweg

De herinrichting van de Albert Harkemaweg (tot Wibrandusstraat) is in het voorjaar van 2019 uitgevoerd. Eind 2020 gaat Wold & Waard de woningen (huisnr. 20a-50) achter de vijver slopen en 15 nieuwe woningen bouwen. Achter deze nieuwe woningen leggen we een smal weggetje aan voor de bewoners, zodat zij achter hun woning een auto kunnen parkeren. Na voltooiing van de woningbouw passen we de vijver voor de woningen aan. Het wateroppervlak wordt vergroot door het talud aan de woningzijde flauwer te maken (beschoeiing vervalt aan deze zijde).

Albert Harkemaweg ontwerp (pdf)

De Lindt

Tijdens de uitwerking is de wens geuit de Lindt weer in oude staat te herstellen. Hoewel dit buiten de scope van het project valt, doen we wel onderzoek naar wat de kosten en mogelijkheden zijn voor het opengraven van de Lindt. Hierin onderzoeken we ook of het mogelijk is de brug over de Lindt weer in ere te herstellen.