Pagina opties

Groter

Herinrichting doorgaande route Aduard

(bijgewerkt 19 maart 2021)
 
De rondweg om Aduard is al geruime tijd in gebruik. De provincie draagt de oude provinciale weg door Aduard over aan de gemeente Westerkwartier. De gemeente is deze route fasegewijs aan het herinrichten. De Albert Harkemaweg (tot Wibrandusstraat) en Heereweg zijn vorig jaar heringericht.

Meer info

Hieronder leest u meer over de plannen en de werkzaamheden aan:

 • Burg. van Barneveldweg
 • Burg. Seinenstraat
 • Albert Harkemaweg (Wibrandusstraat tot nieuwe rondweg)
 • De Lindt

Herinrichting Burg. van Barneveldweg

Actuele stand van zaken (d.d. 19 maart 2021)

Werkzaamheden oude brug

De provincie heeft op de plek van de oude brug twee nieuwe ‘balkons’ gemaakt. Er zijn nog enkele kleine afrondende werkzaamheden nodig. Onder meer het afwerken en inzaaien van de bermen in het voorjaar. Daarnaast plaatst de provincie op de uitkijkpunten nog een bankje met een informatiepaneel over de historie van de oude brug.

Herinrichting

In mei 2019 hebben we een informatieavond gehouden waar we u de ontwerptekeningen presenteerden. Deze tekening hebben we in samenwerking met een klankbordgroep gemaakt. Nog even samenvattend, zijn de belangrijkste onderdelen van het plan:

 • rijbaan blijft asfalt;
 • doortrekken van de rijbaan in een bocht naar Wierum;
 • vervangen van het noordelijk deel van de huidige rijbaan door een betonnen (fiets)pad van 3 meter richting de oude brug. Het fietspad langs het Van Starkenborghkanaal trekken we door naar het bestaande fietspad richting Zuidhorn (inmiddels gerealiseerd);
 • uitvoeren van voetpaden in gebakken klinkers;
 • handhaven van de bestaande parkeerplaatsen voor huisnr. 16-34. De rijbaan en parkeervakken voeren we uit in nieuwe gebakken straatstenen;
 • aanbrengen nieuwe openbare (LED) verlichting;
 • verkleinen van het grote kruisingsvlak met de Albert Harkemaweg. Hier maken we een nieuwe T-kruising.

De ontwerptekeningen zijn uitgewerkt tot werktekeningen.

Planning

De werkzaamheden zijn aanbesteed. Oosterhof Holman Infra bv uit Grijpskerk voert het werk uit. Zij zijn, na een korte winterse periode, 18 februari gestart met de werkzaamheden.
Het werk wordt in de volgende drie fasen uitgevoerd:

 • Fase 1: gedeelte Wierum - kruispunt Albert Harkemaweg;
 • Fase 2: gedeelte Albert Harkemaweg tot kruispunt Kleiweg;
 • Fase 3: kruispunt Kleiweg - Burgemeester Seinenstraat.

De planning is dat, ijs en weder dienende, het werk in de eerste week van april aanstaande is afgerond. Aansluitend gaan we dan in de periode medio april-juli 2021 de Burgemeester Seinenstraat herinrichten.

Ontwerptekening Burg. van Barneveldweg (pdf)
Werktekening herinrichting Burg. van Barneveldweg (pdf)

Herinrichting Burg. Seinenstraat

Actuele stand van zaken (d.d. 19 maart 2021)

Buro Hollema uit Rolde heeft in samenwerking met een klankbordgroep (gezamenlijk met de Burg. van Barneveldweg) waarin bewoners, ondernemers van de straat en dorpsbelangen vertegenwoordigd zijn, een ontwerp gemaakt voor de Burg. Seinenstraat. Basis voor het ontwerp was ‘Het nieuwe Wonder van Aduard’.

Daarin werd voorgesteld de rijbaan uit te voeren in gebakken straatstenen. Op basis van dit ontwerp is een trillings- en geluidonderzoek gehouden bij vier woningen. Resultaat van dit onderzoek was, dat er kans op trilling overlast voor de omgeving ontstaat. Reden om het ontwerp aan te passen en te zoeken naar een alternatieve uitvoering van de rijbaan. Deze is gevonden in een rijbaan in asfalt met streetprint. Tijdens de uitvoering wordt in het warme asfalt een vorm gedrukt waardoor de rijbaan de uitstraling krijgt van een klinkerbestrating.

Maandag 20 mei 2019 is het ontwerp gepresenteerd aan de bewoners van de Burg. Seinenstraat.

Herinrichting

De aanleg van de drinkwaterleiding en riolering zijn afgerond. We zijn begonnen met de herinrichting van de Burgemeester van Barneveldweg. Aansluitend hierop starten we met de herinrichting van de Burgemeester Seinenstraat.

Broekema Wegenbouw B.V. uit Groningen gaat de werkzaamheden uitvoeren.

Nog even samenvattend zijn de belangrijkste onderdelen van het plan:

 • uitvoeren rijbaan in asfalt met streetprint en versmallen tot ca. 4,80 m (in bijlage profiel B);
 • regelmatig onderbreken van versmalde rijbaan door een iets breder profiel (in bijlage profiel A). Hier zijn de rijwielpadbanden vervangen door brede molgoten waardoor de rijbaan ter plaatse ongeveer 5,20 m breed wordt;
 • uitvoeren van trottoirs aan weerszijden in gebakken straatstenen;
 • smalle afwijkende stroken inrichten voor de gevels van de woningen. In de straat staan verschillende type woningen. Op de tekeningen is een voorstel gedaan voor de woningtypes en inrichting van de smalle stroken voor de gevels. Dit stemmen we individueel met elke bewoner af;
 • opnieuw inrichten van het parkeerterrein van de supermarkt (Bloemstraat) en gebruiksvriendelijker maken voor het gebruik van winkelwagens;
 • vervangen van het muurtje voor de kerk (langs de trottoirs) door een leuning om het doorzicht vanaf Kaakheem naar de Abdijkerk te verbeteren. We onderzoeken de mogelijkheden de rijbaan en het trottoir ter plaatse te verlagen;
 • inpassen van het 4 mei herdenkingsmonument in het nieuwe ontwerp;
 • accentueren van de voormalige Zuider- en Noorderpoort van het klooster in de rijbaan door de contouren van het oude wapen van Aduard in het asfalt te markeren;
 • aanbrengen van nieuwe openbare (LED) verlichting.
 • doortrekken van het laatste gedeelte van het wegprofiel van de Heereweg tot aan de Hofstraat.

Gefaseerde aanleg (zie bijlage fasering B Seinenstraat)

De werkzaamheden starten in week 14 (5-9 april). De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de overlast tot een minimum te beperken. Om het mogelijk te maken dat de werknemers veilig kunnen werken, stellen we tijdens de aanleg van de trottoirs éénrichtingsverkeer in.
Verkeer vanaf de Heereweg in noordelijke richting is dan mogelijk.  Verkeer vanaf de zijde van de Burgemeester van Barneveldweg wordt door borden omgeleid. Dit lukt niet tijdens de uitvoering van de asfaltwerkzaamheden. Vooral het aanbrengen van de streetprint is een tijdrovende klus, waarbij de hele wegbreedte nodig is. Dit gebeurt in 2 fasen. Fase 1 in week 24 en fase 2 in week 27. Doorgaand verkeer is in deze perioden niet mogelijk. Fietsers en voetgangers kunnen tijdens het werk gewoon doorrijden.

Informatie tijdens de uitvoering

Broekema Wegenbouw bv heeft een website gemaakt over de uitvoering van het werk. Hier kunt u tijdens de uitvoering de actuele stand van zaken vinden.

Deze website is te vinden op www.broekemawegenbouw.nl/seinenstraat

Bestektekening B Seinenstraat maart 2021 (pdf)
Profielen B Seinenstraat maart 2021 (pdf)
Fasering B Seinenstraat (pdf)
Filmpje definitief ontwerp Burg. Seinenstraat
Ontwerptekening (pdf)
Sfeerbeelden en materialisatie (pdf)
Dwarsprofielen Burg. Seinenstraat (pdf)
Het nieuwe Wonder van Aduard (pdf)

Herinrichting Albert Harkemaweg

De herinrichting van de Albert Harkemaweg is gereed. Als proef hebben enkele plantenbakken op de rijbaan gestaan. Doel hiervan was om de snelheid van het verkeer te verlagen. De proef is geslaagd. In het voorjaar vervangen we de bakken door een definitieve oplossing.

Wold & Waard is bezig met de bouw van 15 nieuwe woningen. Als de woningen gereed zijn leggen wij achter de nieuwe woningen een smal weggetje aan voor de bewoners, zodat zij achter hun woning een auto kunnen parkeren. Na voltooiing van de woningbouw passen we ook de vijver voor de woningen aan. Het wateroppervlak wordt vergroot door het talud aan de woningzijde flauwer te maken (beschoeiing vervalt aan deze zijde).

Albert Harkemaweg ontwerp (pdf)

De Lindt

Tijdens de uitwerking is de wens geuit de Lindt weer in oude staat te herstellen. Hoewel dit buiten de scope van het project valt, doen we wel onderzoek naar wat de kosten en mogelijkheden zijn voor het opengraven van de Lindt. Hierin onderzoeken we ook of het mogelijk is de brug over de Lindt weer in ere te herstellen.