Pagina opties

Groter
RSS

Westerkwartier sluit 2019 per saldo af met klein verlies, financieel perspectief onzeker (28-05-2020)

Het college heeft de eerste jaarstukken van de nieuwe gemeente Westerkwartier aangeboden aan de gemeenteraad. Hoewel de gemeente over 2019 een positief resultaat heeft van zeven ton, is het eindsaldo ruim vijf ton negatief. Dit komt door eerdere budgetoverhevelingen. De totale kosten kwamen in 2019 uit op circa € 167 miljoen. Naast de financiële kant laten de jaarstukken zien, dat de gemeente de beleidsvoornemens over 2019 in belangrijke mate gerealiseerd heeft.

Bijzonder proces

De totstandkoming van de eerste jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) van de gemeente is een bijzonder proces geweest. De gemeente heeft hiervoor alle bezittingen en schulden en baten en lasten van de vier voormalige gemeenten, het gebied Middag, het sociaal werkbedrijf Novatec en de voormalige intergemeentelijke sociale dienst Noordenkwartier in elkaar moeten schuiven. Daarnaast maakte de huidige coronacrisis de uitdaging nog groter voor de betrokken medewerkers en accountant. Het college heeft waardering voor de inzet en is tevreden met het uiteindelijke resultaat.

Sociaal domein

De uitgaven voor het sociaal domein laten een stijgende lijn zien. Net als andere gemeenten heeft ook Westerkwartier te maken met toenemende kosten voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Het college doet nog nader onderzoek naar deze kostenstijging. Wanneer deze lijn zich zonder meer doorzet, heeft dit aanzienlijke gevolgen voor het huishoudboekje van de gemeente. Het college wil daarom dat het Rijk de gemeente hierin compenseert.

Wethouder Financiën, Bert Nederveen:

“Ik reken erop dat het Rijk zijn afspraken nakomt en ons fair compenseert, ook voor de stijgende kosten in het sociaal domein.”

Financieel perspectief onzeker

De coronacrisis heeft beperkt invloed op de jaarstukken van 2019. Voor het jaar 2020 en de periode daarna is de invloed groot. In de eerste bestuursrapportage 2020, die het college gelijktijdig met de jaarstukken aanbiedt aan de raad, is het nog niet mogelijk de effecten van de coronacrisis te berekenen. Het college gaat er echter van uit dat het Rijk conform de gemaakte afspraken de gemeenten compenseert voor de meerkosten door corona.

In de perspectiefnota, die het college over twee weken aanbiedt aan de gemeenteraad, gaat het college nader in op de gevolgen van de coronacrisis, het financiële perspectief en de scenario’s voor de nabije toekomst.

Wethouder Bert Nederveen:

“Het wordt een grote uitdaging de effecten van de huidige coronacrisis voor onze gemeente voor 2020 door te rekenen. De gevolgen zullen breed merkbaar zijn voor de gemeente en niet alleen financieel. We hebben hiervoor verschillende scenario’s uitgewerkt in de perspectiefnota.”

Raad

De raad behandelt de jaarstukken op 17 juni en op 1 juli 2020. De betreffende financiële stukken zijn hieronder te vinden.