Pagina opties

Groter
RSS

Vragenlijst 'Zorg en ondersteuning in het Westerkwartier' (31-08-2021)

Ben u inwoner van de gemeente Westerkwartier en wilt u uw mening geven over zorg en ondersteuning in het Westerkwartier? Vult u dan onze vragenlijst in. Het kost u maximaal 5 minuten tijd.

Korte vragenlijst over ‘Zorg en ondersteuning in het Westerkwartier’

De gemeente is verantwoordelijk voor goede zorg en ondersteuning aan inwoners in het sociaal domein. Onder de term ‘sociaal domein’ verstaan we alle inspanningen die de gemeente verricht rond werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd, op basis van de Wmo 2015, de Participatiewet, Jeugdwet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. De gemeente helpt bijvoorbeeld inwoners bij het huishouden en het actief meedoen in de samenleving (Wmo), organiseert hulp voor kinderen, jongeren en hun opvoeders (Jeugdwet) en laat inwoners actief aan de samenleving deelnemen (Participatiewet). Het gaat in deze vragenlijst om de door de gemeente gefi nancierde zorg (vanuit de wmo, jeugdwet, participatiewet) en niet de zorg die vergoed wordt door de zorgverzekeraar of Wet langdurige zorg. De gemeente doet dit niet alleen, maar met allerlei organisaties in onze samenleving, zoals huisartsen, onderwijs, zorgaanbieders, Sociaal Werk De Schans en ook inwoners als medemens (vrijwilliger, mantelzorger, etc) en als gebruiker van de ondersteuning. Daarbij is het belangrijk hoe we naar zorg en ondersteuning kijken, wat we van de gemeente en organisaties mogen verwachten en wat we van inwoners en hun omgeving mogen verwachten. We horen hierover graag uw mening.

Hoe?

Via link www.westerkwartier.nl/sdinwoner.

Wanneer?

Vóór 13-9-2021

Alvast hartelijk dank namens het Programmateam Preventieprogramma Sociaal Domein van de gemeente Westerkwartier