Pagina opties

Groter
RSS

Update noodopvang onderwijs en opvang (24 april) (24-04-2020)

Corona

Op dinsdag 21 april heeft het kabinet een versoepeling van de maatregelen aangekondigd. Voor het onderwijs en de (nood)opvang gelden de volgende maatregelen:

  1. Tot en met 10 mei (meivakantie) is alleen noodopvang mogelijk voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep en kinderen in een kwetsbare thuissituatie.
  2. De kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar (inclusief peuteropvang) en gastouders voor kinderen van 0 tot 12 gaan vanaf 11 mei 2020 weer volledig open.
  3. Kinderen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs gaan vanaf 11 mei 2020 weer volledig naar school. 
  4. Basisscholen in het primair onderwijs gaan met ingang van 11 mei 2020 open, maar verkleinen de groepsgrootte in de klas. Kinderen gaan daarbij ongeveer de helft van de tijd naar school. 
  5. De buitenschoolse opvang (BSO) volgt hetzelfde regime als de basisscholen. Zij zijn alleen open voor en na schooltijden. Op dagen dat kinderen naar school gaan, is de BSO voor hen beschikbaar. Op andere dagen niet. Dan is er alleen noodopvang (zie 7).
  6. Scholen in het voortgezet onderwijs blijven tot en met 1 juni gesloten maar kunnen voorbereidingen treffen zodat leerlingen vanaf dinsdag 2 juni weer (deels) naar school kunnen.
  7. Er blijft ook na 11 mei noodopvang voor kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken en voor leerlingen die in een kwetsbare thuissituatie zitten.

Hieronder zetten we uiteen wat de maatregelen voor de (nood)opvang in de meivakantie en de periode daarna betekenen:

Meivakantie t/m 10 mei

Alle scholen zijn in de meivakantie gesloten. Er is net als nu, alleen noodopvang mogelijk voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep en kinderen in een kwetsbare thuissituatie. Deze kinderen worden nu overwegend op de locaties voor kinderopvang, buitenschoolse opvang en gastouders opgevangen. Dat blijft ook in de meivakantie zo. Ouders van kinderen die op een (in de meivakantie gesloten) schoollocatie worden opgevangen en in de meivakantie gebruik willen maken van de noodopvang kunnen zelf contact opnemen met de school of kinderopvanglocatie in de buurt voor een alternatieve plek. Op de feestdagen 27 april en 5 mei kan er, afhankelijk van de afspraken per opvangorganisatie, overwegend gebruik gemaakt worden van de 24 uurs noodopvang. Ouders kunnen dan de mogelijkheden navragen bij de eigen opvangorganisatie of contact opnemen met SKSG klantadvies 050 317 13 90, whatsapp: 06 49 49 49 21 of klantadvies@sksg.nl.

Periode vanaf 11 mei

Kinder- en gastouderopvang

De kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar (inclusief peuteropvang/peuterspeelzalen) en gastouders voor kinderen van 0 tot 12 gaan regulier open vanaf 11 mei 2020. Bovenop de kinderen die regulier naar de kinderopvang gaan kunnen ook kinderen van ouders met een cruciaal beroep en kinderen in een kwetsbare thuissituatie nog steeds een beroep doen op de noodopvang. Ouders kunnen in overleg met de opvanglocaties zelf afspraken maken afhankelijk van de ruimte en mogelijkheden op de locaties. Indien nodig wordt er samengewerkt met andere opvanglocaties.

Speciaal (basis)onderwijs

Het speciaal (basis)onderwijs in de basisschoolleeftijd gaat vanaf 11 mei 2020 weer volledig open. Het leerlingenvervoer voor kinderen die hiervoor een beschikking hebben wordt vanaf 11 mei eveneens weer hervat. Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u contact opnemen met leerlingenvervoer@westerkwartier.nl

Basisonderwijs en buitenschoolse opvang

Basisscholen in het primair onderwijs gaan eveneens met ingang van 11 mei 2020 open en krijgen de mogelijkheid om zelf invulling te geven aan een aangepast rooster. Uitgangspunt is dat de leerlingen ongeveer de helft van de onderwijstijd op school doorbrengen en de andere helft thuisonderwijs volgen. De buitenschoolse opvang (BSO) volgt hetzelfde regime als de basisscholen. Zij zijn alleen open voor en na schooltijden. Op dagen dat kinderen naar school gaan, is de BSO voor hen beschikbaar. Op andere dagen niet. Scholen en BSO’s kijken met elkaar hoe de aansluiting tussen school en BSO zo goed mogelijk gerealiseerd kan worden.

Scholen en BSO’s maken daarnaast gezamenlijk afspraken hoe de noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep en kinderen in een kwetsbare thuissituatie wordt ingericht op de dagen dat ze niet naar school gaan.

Opvang of begeleiding van kinderen in kwetsbare thuissituaties

Voor kinderen die te maken hebben met een kwetsbare thuissituatie helpt de gemeente bij het ontwikkelen van oplossingen op maat voor kinderen die daarmee te maken hebben. Dat geldt ook voor kinderen met een sociaal-medische indicatie. In sommige gevallen kan extra opvang, onderwijs of begeleiding buitenshuis nodig zijn. Mocht u hiervan gebruik willen maken dan kunt u contact opnemen met de mentor of intern begeleider van uw school of rechtstreeks met het team jeugd van de gemeente: 14 0594 of jeugd@westerkwartier.nl.

Voortgezet onderwijs

Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen voorbereidingen treffen zodat leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf dinsdag 2 juni weer (deels) naar school kunnen. Tot die tijd blijven ook zij, net als nu, verantwoordelijk voor de noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep en kinderen in een kwetsbare thuissituatie.

Vragen?

Voor overige vragen over de noodopvang kunt u gebruik maken van het publieksinformatienummer 0800 – 1351. Daarnaast verwijzen wij naar de site van de Rijksoverheid:

Algemene informatie coronavirus

Algemene informatie over het coronavirus en onze gemeente