Pagina opties

Groter
RSS

Update noodopvang onderwijs en opvang (16 december) (16-12-2020)

Noodopvang

Op maandagavond 14 december heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het Coronavirus. Scholen en kinderopvang zijn vanaf 16 december tot en met tenminste 17 januari 2021 gesloten. De scholen en kinderopvang sluiten niet vanwege de besmettingsrisico’s maar om zoveel mogelijk contactmomenten en reisbewegingen te beperken.

De gastouderopvang blijft wel open. Het verzoek aan ouders is hier alleen gebruik van te maken als zij een cruciaal beroep uitoefenen of wanneer het om kwetsbare kinderen gaat. Aan basisscholen en kinderopvangorganisaties is, net als in maart, gevraagd vanaf 16 december de noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen te waarborgen.

Beperkte noodopvang

De taak voor de noodopvang is deze keer beperkter omdat de opvang alleen op de reguliere openingstijden wordt geboden en dat als uitgangspunt geldt dat het alleen voor reguliere klanten van kinderopvang is. En natuurlijk bij scholen voor de eigen leerlingen. Dus geen extra aanbod deze keer. De rollen en verantwoordelijkheden voor deze noodopvangperiode zijn ook anders dan in het voorjaar. De regie en organisatie van de noodopvang ligt bij de kinderopvangorganisaties en de scholen. De gemeente heeft een coördinerende rol voor de opvang van kinderen in een kwetsbare positie.

Wat is er anders dan in het voorjaar?

De regels met betrekking tot de noodopvang zijn ten opzichte van het voorjaar gedeeltelijk gewijzigd. Onderstaande regels willen we benadrukken en/of zijn anders dan in het voorjaar:

  • Noodopvang die door een kinderopvangorganisatie wordt geboden is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken. Alleen ouders met een cruciaal beroep of kwetsbare kinderen kunnen hier gebruik van maken.
  • Ouders met een cruciaal beroep die extra opvang nodig hebben tijdens de reguliere openingstijden kunnen in overleg met de kinderopvangorganisatie kijken of aanvullende facturering nodig is.
  • Scholen leveren noodopvang tijdens de schooluren aan kinderen van ouders met een cruciaal beroep en kwetsbare kinderen. De kinderopvang gedurende de reguliere openstellingstijden van de kinderopvang.
  • In het Westerkwartier is er geen reguliere 24 uursopvang vanuit kinderopvangorganisaties voor avond, nacht en weekend. Kinderen van ouders in cruciale beroepen kunnen voor opvang in avond, nacht en weekend terecht bij hun gastouder.
  • In overleg met het schoolbestuur of kinderopvangorganisaties mogen kinderen op een andere dan hun normale plek opgevangen worden (clusteren). Ouders moeten hier dan wel toestemming voor hebben gegeven en moet er rekening gehouden worden met het belang van het kind en zoveel mogelijk vaste gezichten. Ook deze opvang wordt onder schooltijd aangeboden.
  • Kinderen met ouders die werken in een cruciaal beroep kunnen wel naar de noodopvang van de basisschool, de kinderopvang of buitenschoolse opvang. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen.
  • In de vakantieperiode (21 december t/m 3 januari) zijn de basisscholen gesloten en biedt de BSO alleen noodopvang voor hun reguliere klanten en gedurende de gebruikelijke openingstijden die zij hanteren tijdens deze vakantieperiode. Er wordt geen extra noodopvang geboden (bijvoorbeeld als de opvang dicht is).

Opvang of begeleiding van kinderen in kwetsbare thuissituaties

Voor kinderen die te maken hebben met een kwetsbare thuissituatie helpt de gemeente bij het ontwikkelen van oplossingen op maat voor kinderen die daarmee te maken hebben. Dat geldt ook voor kinderen met een sociaal-medische indicatie. In sommige gevallen kan extra opvang, onderwijs of begeleiding buitenshuis nodig zijn. Mocht u hiervan gebruik willen maken dan kunt u contact opnemen met de mentor of intern begeleider van uw school of rechtstreeks met het team jeugd van de gemeente: 14 0594 of jeugd@westerkwartier.nl.

Meer informatie

Voor vragen kunt u terecht bij uw school of kinderopvangorganisatie of bij het publieksinformatie-nummer van de gemeente 0800 – 1351. Voor de telefonische bereikbaarheid van de gemeente in de Kerstvakantie verwijzen we naar de pagina met de openingstijden en de pagina met de afwijkende openingstijden (tijdens de feestdagen)

Daarnaast kunt u meer informatie vinden op de website van de rijksoverheid: