Pagina opties

Groter
RSS

Startimpuls voor nieuwe Gebiedsraad Middag-Humsterland (27-02-2020)

Het college stelt € 5000 startgeld beschikbaar voor de nieuwe Gebiedsraad Middag-Humsterland. De nieuwe Gebiedsraad is 18 november 2019 geïnstalleerd en voortvarend en enthousiast van start gegaan. De Gebiedsraad beschikt echter nog niet over financiële middelen. Bovengenoemd startkapitaal is nodig om lopende kosten van de Gebiedsraad en professionele ondersteuning door de Gebiedscoöperatie Westerkwartier (GCWK) op te kunnen vangen.

Startkapitaal

“De Gebiedsraad is een vernieuwende vorm van inwonersparticipatie. Het is een adviesorgaan, dat op een transparante wijze vanuit het gebied is samengesteld. Het past goed binnen de doelstelling van de gemeente de Gebiedsraad van een bescheiden startkapitaal te voorzien. Het is aan de Gebiedsraad zelf te zorgen voor structurele financiering”, licht Bert Nederveen, wethouder Landschap en Natuur, toe.

Gebiedsraad

De Gebiedsraad heeft als voornaamste taak ervoor te zorgen dat de gebiedsvisie voor Nationaal Landschap Middag-Humsterland wordt uitgevoerd. Zij adviseert, gevraagd en ongevraagd, overheden en andere organisaties over zaken die het Middag-Humsterland aangaan. De twaalf leden en een onafhankelijk voorzitter behartigen de belangen op het gebied van landbouw, natuur, landschap en milieu, cultuur en historie, erfgoed, ondernemers (niet agrarisch), dorpsbelangen en energie. Samen hebben zij de nodige deskundigheid op deze terreinen. De leden zetten zich onbetaald in en komen uit diverse geledingen van de samenleving.

Initiatieven

Initiatieven vanuit de Gebiedsraad zijn onder meer het project ‘Ontwikkelend landschap’, deelname aan ‘De dag van het Wad’ en de brainstormsessie ‘Overgang naar schone en hernieuwbare vormen van energie’. Daarnaast is er een website http://middaghumsterland.info/.