Pagina opties

Groter
RSS

Overzicht van gemeentelijke en landelijke steunmaatregelen corona (09-04-2021)

Poppetje die nadenkt

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor de gezondheid van de Nederlandse bevolking, onze samenleving en economie. We werken met zijn allen hard om het virus onder controle te krijgen. Wel is duidelijk dat de economische gevolgen van corona langer bij ons zullen blijven. Om de bevolking en ondernemers enigszins de compenseren zijn er diverse relingen in het leven geroepen. Op deze pagina een overzicht van de regelingen.

Gemeentelijke regelingen

1.    Tonk

Bent u door de coronacrisis in financiële problemen gekomen en kunt u hierdoor uw privé woonkosten niet meer betalen? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op de TONK. Het gaat om privé woonkosten zoals huur, hypotheek en nutsvoorzieningen (gas, licht en water). Denkt u in aanmerking te komen voor deze tijdelijke ondersteuning, dan kunt u een aanvraag hiervoor indienen via onze website.

Meer informatie over Tonk

Hoe werkt het?
De voorwaarden voor deze regeling zijn:

  • U woont en verblijft in de gemeente Westerkwartier
  • U bent ouder dan 18 jaar
  • U voert een zelfstandige huishouding
  • Er is sprake van een substantieel inkomensterugval
  • U kunt door de coronacrisis uw privé woonkosten niet meer (volledig) betalen
  • Uw beschikbare geldmiddelen zijn niet hoger dan € 6.295 (alleenstaande) of € 12.590 (echtpaar)

Hoeveel
Maximaal € 500 per maand

Periode
1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021, voor maximaal 6 maanden.

Tonk aanvragen


2.    Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)

De TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers ) is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp-ers, die tijdelijk financieel in de knel zitten.

Wat is het?
Het coronavirus heeft grote gevolgen voor de gezondheid van de Nederlandse bevolking, onze samenleving en economie. We werken met zijn allen hard om het virus onder controle te krijgen. Wel is duidelijk dat de economische gevolgen van corona langer bij ons zullen blijven.

Op 11 maart heeft het kabinet Tozo 4 voor zelfstandige ondernemers aangekondigd. De verlengde Tozo (Tozo 4) loopt van 1 april tot 1 juli 2021 en zou een toets op beschikbare geldmiddelen (beperkte vermogenstoets) bevatten. Inmiddels is de beperkte middelentoets van de baan. Wel wordt net als bij Tozo 3 rekening gehouden met uw (neven-)inkomsten en het mogelijke inkomen van uw eventuele partner.

Meer informatie over Tozo 4

Hoe werkt het?
U kunt Tozo 4 aanvragen bij uw woongemeente. Als u al een Tozo uitkering ontving, kunt u een verkort aanvraagformulier indienen. Uw Tozo uitkering wordt niet automatisch verlengd. U dient bij uw aanvraag aan te geven of uw situatie sinds uw vorige aanvraag wel of niet veranderd is.

Tozo 4 kan, net als Tozo 3, niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht worden toegekend. Vanaf 1 mei 2021 kan een Tozo-uitkering levensonderhoud met terugwerkende kracht worden aangevraagd tot en met de aanvraagmaand min 1 maand. Wie in mei 2021 een aanvraag doet, kan dus Tozo aanvragen vanaf 1 april 2021.

Tozo 4 aanvragen (nieuwe aanvraag)

3.    Heroriëntatie voor zelfstandig ondernemers

Ondernemers die door de coronacrisis inkomensverlies hebben, kunnen van 1 januari tot 1 juli 2021 persoonlijke hulp krijgen om zich voor te bereiden op hun toekomst. Deze heroriëntatie is onderdeel van de TOZO. De gemeente Westerkwartier heeft voor deze ondersteuning afspraken gemaakt met het Startburo.

Bent u zelfstandig ondernemer en denkt u in deze tijd na over een nieuwe toekomst? Een toekomst als zelfstandig ondernemer of als werknemer in loondienst? U kunt persoonlijke hulp krijgen bij deze heroriëntatie. Zoals een persoonlijk adviesgesprek, coaching en/of een onderzoek naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf. U kunt persoonlijke hulp bij heroriëntatie aanvragen.

Wilt u hulp bij heroriëntatie?
Wilt u hulp bij heroriëntatie, stuur dan een contactverzoek naar herorientatiezzp@westerkwartier.nl. Hierin vermeldt u uw bedrijfsnaam, voor- en achternaam, mailadres en telefoonnummer. Een medewerker van Het Startburo neemt binnen twee werkdagen contact met u op. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0594. Zij maken dan voor u een contactverzoek.

Meer informatie over hulp bij heroriëntatie


Landelijke regelingen:


1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW)

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties,  (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%.. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. De aangepaste BL-regeling zal met ingang van 18 maart 2020 gelden.

7. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector

Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.

8. Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

-----

Meer lezen over Corona?

Ga naar de pagina