Pagina opties

Groter
RSS

Meest gestelde vragen ivm het coronavirus (15-03-2020)

Corona

Blijven de gemeentehuizen open?

De dienstverlening van Inwonerszaken voor de zaken die niet kunnen wachten zoals identiteitsbewijzen, rijbewijzen, aangifte geboorte of overlijden vindt plaats op afspraak en alleen op de locatie Zuidhorn (Hooiweg 9).

Kom alleen langs als het noodzakelijk is.

De locaties Grootegast, Leek en Marum zijn per 17 maart gesloten voor publiek.

Zijn de milieustraat de Tweemat, het KCA-depot en Vagroen open?

De milieustraten zijn vanaf weer geopend volgens de reguliere openingstijden.

Het KCA-depot in Noordhorn is gesloten

Wordt het afval gewoon opgehaald?

 • Huisvuil- en groeninzameling
  Op dit moment worden alle containers gewoon geleegd volgens de afvalkalender.
 • Milieuboerroute
  Op dit moment worden alle routes gewoon gereden volgens de afvalkalender.

Wat zijn de cruciale beroepen?

Op de site van de rijksoverheid is de lijst met cruciale beroepen te raadplegen

Hoe zit het met de scholen

Vanaf 11 mei

Tot en met 19 mei

 • Opening kinderopvang en (speciaal) basisonderwijs
 • Het overige onderwijs blijft gesloten
 • Basisscholen halveren groepsgrootte in de klas. Kinderen gaan de helft van de tijd naar school. De andere helft volgen ze onderwijs op afstand.

Ik ben ondernemer of een maatschappelijke organisatie. Waar kan ik terecht met mijn vragen?

Wat doen we met vergaderingen gebiedscommissies, bezwarencommissies, wijkraden en wijkcomités?

 • Hierin volgen we de landelijke richtlijnen
 • t.a.v. de bezwarencommissie: Gelet op de landelijke RIVM-richtlijnen en -maatregelen zoals die (vooralsnog) tot en met 9 mei 2020 gelden, heeft de voorzitter van de bezwarencommissie besloten de zittingen van woensdag 18 maart en maandag 6 april a.s. te laten vervallen. Voor deze beide data worden z.s.m. extra zittingen gepland, buiten het reguliere rooster om.

Hoe zit het met het leerlingenvervoer?

Meer informatie over het leerlingenvervoer

Hoe zit het met het openbaar vervoer?

Voor alle wijzigingen in het openbaar vervoer verwijzen we u graag door naar de site van het ovbureau

Worden er nog huisbezoeken afgelegd?

Onze medewerkers gaan niet op huisbezoek. Zij nemen telefonisch contact op met cliënten, tenzij sprake is van een onveilige situatie. Ook dan bellen zij eerst. Afspraken met externen vervallen

Liggen plannen nog ergens ter inzage?

Omdat Zuidhorn nu de enige locatie is die open is voor publiek wordt alleen deze locatie benut voor terinzagelegging. Wel eerst even bellen voor een afspraak (14 0594)

Hoe zit het met de weekmarkten en standplaatsen?

Standplaatsen en kleine markt mag nog, mits men voorzorgsmaatregelen treft en zich aan de regels van het RIVM houdt (geen 100 personen, 1,5 meter afstand etc)

Lokale initiatieven in jouw gebied

Op de site van Sociaal werk de Schans is een overzicht van de lokale initiatieven te vinden

Mag ik mijn ouders bezoeken?

Zelfstandig wonende ouderen (70+) kunnen door één of twee vaste personen worden bezocht. Verpleegtehuizen blijven dicht voor bezoek.

Aanvullende maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen

1. Evenementen met een vergunnings- en meldplicht worden verboden tot 1 september 2020.

2. Alle overige samenkomsten worden verboden, waarbij enkele uitzonderingen gelden:

 • a. wettelijk verplichte samenkomsten (max 100 personen), zoals vergaderingen van de gemeenteraad als ook de Staten-Generaal
 • b. samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties (max 100 personen);
 • c. uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen (max 30 personen);
 • d. samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard (max 30 personen).

Bij deze samenkomsten geldt dat deze alleen mogen doorgaan als alle hygiënemaatregelen ter bestrijding van het corona-virus in acht worden genomen en men 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden.

3. Casino’s, speelhallen en daarmee vergelijkbare instellingen worden gesloten. Ook zaken waar op de uiterlijke verzorging gerichte contactberoepen worden uitgeoefend zoals kapperszaken en nagelsalons moeten hun deuren sluiten.

4. Vanaf 11 mei zijn de maatregelen versoepeld en kunnen deze beroepsgroepen onder voorwaarden weer aan het werk. Meer informatie op de site van de Kamer van Koophandel.

5. Winkels, markten moeten gesloten worden en openbaar vervoer beëindigd als er geen of te weinig navolging wordt gegeven aan de geldende hygiënemaatregelen en de 1,5 m afstand.

6. Locaties zoals vakantieparken, campings, parken, natuurgebieden en stranden worden gesloten als op deze locaties geen of te weinig navolging wordt gegeven aan de geldende hygiënemaatregelen en aan de 1,5 m afstand of dit dreigt te gebeuren.

7. Groepsvorming (al dan niet toevallig) in de publieke ruimte wordt verboden. Onder een groep verstaat het kabinet drie of meer personen die daarbij geen afstand van 1,5 m houden. Er is geen sprake van groepsvorming als het gaat om personen die een gezamenlijk huishouden vormen. Er is ook geen sprake van groepsvorming als kinderen tot en met 12 jaar samenspelen onder toezicht van een of meer ouders of voogden. Mits de ouders en/of voogden onderling 1,5 m afstand bewaren.

Wat zijn de maatregelen voor campings?

Sanitaire gebouwen op recreatieterreinen dicht

Sinds 11 mei is in de Veiligheidsregio Groningen een nieuwe noodverordening van kracht. Hierin zijn ook maatregelen over sanitaire voorzieningen op recreatieterreinen opgenomen.

In Noord-Nederland geldt, dat toilet-, was- en douchevoorzieningen op campings en jachthavens gesloten moeten worden. Het lukt op deze plekken niet de maatregelen met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand in acht te nemen. Campings en recreatiebedrijven mogen wel open blijven voor gasten die niet van die sanitaire voorzieningen gebruik hoeven te maken, zoals bijvoorbeeld gebruikers van een stacaravan. Houdt u zich wel aan de voorzorgsmaatregelen en houdt anderhalve meter afstand tot elkaar. Het verbod geldt voor vakantieparken, campings, kampeerterreinen, kleinschalige kampeerveldjes en jachthavens. Het is aan campings zelf of zij op basis van deze maatregelen nog open willen zijn. Campings maken ook zelf afspraken met hun klanten over eventuele reserveringen

Handhaving

De handhaving van de nieuwe noodverordening wordt gedaan door de gemeentelijke handhavers, BOA's en de politie. Zij hebben de mogelijkheid om boetes uit te schrijven op het moment dat mensen zich niet aan de verboden houden. Echter, om het draagvlak voor de maatregelen in de samenleving te behouden is en blijft de lijn dat de handhavers mensen in eerste instantie zullen aanspreken op hun gedrag en wijzen op het belang van het in acht nemen van de regels. Zoals overal op straat mensen elkaar nu ook aanspreken.

De hele verordening is te lezen op de website van de veiligheidsregio

Waar vind ik lokale initiatieven?

Lokale initiatieven staan op de website van Sociaal Werk de Schans

Gebruik openbare ruimte

Wij krijgen veel specifieke vragen van verenigingen waar we individueel zo snel mogelijk antwoord op zullen geven. Een veel voorkomende vraag van met name binnensportverenigingen is of zij gebruik mogen maken van de openbare ruimte en zo ja van welke ruimte. Wij hebben hiervoor de volgende kaders opgesteld:  

 • Het gebruik van parkeerplaatsen voor sportactiviteiten is niet toegestaan, tenzij hiervoor een ontheffing is aangevraagd; (NB een ontheffing is ook nodig om muziek in de buitenruimte te mogen gebruiken)
 • Ga in overleg met buitensportverenigingen of er gebruik gemaakt kan worden van hun sportvelden;
 • De gemeente wijst geen openbare plekken voor sportactiviteiten aan. Het gebruik van de openbare ruimte of sport- of speelveldjes is toegestaan maar kan niet gereserveerd worden. Het mag dus niet ten koste gaan van kinderen (of volwassenen) die er op dat moment gebruik van willen maken. Houd dus rekening met medegebruikers van die openbare ruimte. En nog mooier, nodig kinderen die daar aanwezig zijn ook uit om deel te nemen.

Bij twijfel over het gebruik van de openbare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente via sportmaatregelen@westerkwartier.nl.    

Huur sportaccommodaties

Een aantal verenigingen heeft, mede naar aanleiding van de mails die hierover zijn uitgegaan, aangegeven vragen te hebben over het al of niet doorbetalen van de huur voor sportaccommodaties. Wij willen u laten weten dat dit onze aandacht heeft en dat wij in afwachting zijn van landelijke richtlijnen hierover van onder meer de Verenging Sport en Gemeenten. Ons uitgangspunt is dat we de continuïteit van de sportverenigingen garanderen en dat we u niet in financiële problemen willen brengen. Naast algemene regelingen vraagt dat ook om maatwerk. Zodra hier meer duidelijkheid over is zullen we u daarover informeren.