Pagina opties

Groter
RSS

Beperking verstrekking van persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP) (23-11-2021)

Elke gemeente houdt in de basisregistratie personen (BRP) de persoonsgegevens bij van haar inwoners.

Uw adres is er bijvoorbeeld te vinden, maar ook gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders en eventuele kinderen. Uw persoonsgegevens zijn belangrijk om te bepalen of u recht heeft op maatschappelijke hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld huurtoeslag. Of om te bepalen welke verplichtingen u heeft zoals bijvoorbeeld het betalen van belastingen.

Automatische verstrekking van gegevens uit de BRP

Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de overheid en maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voor de uitvoering van hun wettelijke taken. Deze instellingen baseren hun beslissingen vaak direct op deze informatie. Wélke informatie aan deze instanties wordt verstrekt, wordt bepaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze wettelijk voorgeschreven gegevensverstrekking kunt u niet voorkomen.

Verstrekkingsbeperking (geheimhouding) aanvragen

Als u liever niet hebt dat uw persoonsgegevens aan anderen worden doorgegeven, kunt u de gemeente vragen om uw gegevens geheim te houden. U hebt altijd recht op deze geheimhouding en hoeft geen reden op te geven waarom u dit wilt. Uw persoonsgegevens worden dan niet zonder uw toestemming doorgegeven aan:

  • niet commerciële instellingen;
  • organisaties die gezondheidszorg verlenen aan patiënten in een instelling;
  • (na belangenafweging)organisaties die gerechtelijke werkzaamheden uitvoeren; 
  • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen. Uw gegevens kunnen nog wel voorkomen in de administratie van de SILA zelf. Als u wilt dat deze gegevens worden verwijderd, neem dan contact op met de SILA of uw kerkgenootschap.

Bij geheimhouding geeft de gemeente uw gegevens alleen nog aan verplichte instanties. Zoals politie, justitie en de Belastingdienst.

De gemeente geeft uw persoonsgegevens nooit aan:

  • particulieren
  • commerciële instellingen

Als u geheimhouding wenst dan kunt u dit via onze website aanvragen (www.westerkwartier.nl/geheim) of u kunt een formulier verzoek om geheimhouding bij de gemeente indienen.

Staan uw gegevens correct in de BRP?

Het is van groot belang dat uw gegevens juist en actueel in de BRP staan geregistreerd. Twijfelt u daaraan? Neemt u dan contact met ons op via 14 0594 of door te mailen naar inwonerszaken@westerkwartier.nl.

Bent u nieuwsgierig welke overheidsorganen wettelijk recht hebben op uw persoonsgegevens, kijk dan op de website: www.wiekrijgtmijngegevens.nl.