Pagina opties

Groter

Verkeer

Verkeer

In 2019 is een klankbordgroep samengesteld bestaande uit ouders van schoolgaande kinderen, de voetbalvereniging, de volkstuin, omwonenden, Marumer Belang, de scholen, GGD, kinderopvang en verkeersadviseurs. In september en november 2019 hebben twee bijeenkomsten van de klankbordgroep plaatsgevonden. Hierin is het verkeersplan voor een veilige schoolomgeving uitgewerkt. Belangrijke onderdelen zijn verkeersveiligheid en parkeren.

Uit het plan komen de volgende belangrijkste aandachtspunten naar voren:

  • inrichten van schoolzones op de Hoornweg en de Alberdaweg
  • autoparkeren en kiss&go op het parkeerterrein bij de sporthal
  • scheiding fietsverkeer en autoverkeer bij inritten parkeerplaats Hoornweg
  • veilig maken aansluiting Alberdaweg en ontmoediging autoparkeren

Deze maatregelen, waarvoor de raad recent geld heeft gereserveerd, willen we graag met de klankbordgroep in de eerste helft van 2021 verder uitwerken. Verder is de wens uitgesproken om een verbeterde oost-west fietsverbinding van de Lindsterlaan langs de volkstuinen naar het IKC te realiseren. Ook vraagt de gehele Alberdaweg en Hoornweg nadere maatregelen. Deze worden opgenomen in een totaal verkeersplan voor de gemeente en later gerealiseerd. Naast het nemen van concrete maatregelen is ook gedragsbeïnvloeding van ouders en kinderen belangrijk. Met de gebruikers van het gebouw wordt daarvoor nog voor de ingebruikname een plan gemaakt.

Schetsontwerp verkeersplan Marum