Pagina opties

Groter

Hoe werkt de raad?

Inleiding

De gemeenteraad bepaalt de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente en controleert of het beleid goed wordt uitgevoerd. De taken van de gemeenteraad zijn grofweg in drieën op te delen:

  • het vormen van de volksvertegenwoordiging,
  • het stellen van kaders en
  • het controleren van het college (burgemeester en wethouders samen).

Om haar taken goed uit te voeren heeft de raad haar eigen organisatie- en vergaderstructuur.

De raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert één keer in de vier weken op de woensdagavond in Zuidhorn. Tijdens de vergadering neemt de gemeenteraad besluiten, worden actuele onderwerpen besproken en eventueel ophelderende vragen gesteld aan het college. Bij sommige onderwerpen vindt nog een debat plaats voordat de raad besluit. Besluiten gaat bij meerderheid van stemmen. Het college stemt niet mee.

Een raadsvergadering verloopt volgens bepaalde regels. Deze staan in het Reglement van Orde.

Deze vergaderingen zijn openbaar. U kunt de vergadering dus vanaf de tribune volgen. Ze worden ook live uitgezonden via internet.

Het raadsoverleg en de raadsactiviteiten

De raad heeft 2 soorten vergaderingen: raadsoverleggen en raadsvergaderingen. Beide worden om de 2 weken gehouden. Raadsoverleggen gaan vooraf aan een raadsvergadering. Tijdens een raadsoverleg bespreken de raadsleden en fractieassistenten de stukken om er een mening over vormen. Tijdens de raadsvergadering nemen de raadsleden de besluiten.

Fracties

Raadsleden zijn verbonden aan een politieke partij en werken samen in een fractie. Fracties bestaan uit meer dan alleen de gekozen raadsleden. Iedere fractie mag 3 fractieassistenten aanstellen. Fractieassistenten mogen deelnemen aan het raadsoverleg.

Fractievoorzittersoverleg

Twee weken voor de raadsvergadering komen de fractievoorzitters, de burgemeester en de griffier bij elkaar. In het fractievoorzittersoverleg wordt de agenda van de eerst volgende raad besproken. Het fractievoorzittersoverleg heeft verder als doel het uitwisselen van informatie, het adviseren van de voorzitter van de raad, de planning/afspraken van de raadsactiviteiten, het bespreken van de Lange Termijn Agenda, het bespreken van aangelegenheden inzake het functioneren van de raad betreffende de raadsvergaderingen, de raadsoverleggen en raadsbijeenkomsten.
Het fractievoorzittersoverleg is in beginsel openbaar. Het laatste gedeelte van het fractievoorzittersoverleg vindt standaard achter gesloten deuren plaats.

Ondersteuning van de raad

De gemeenteraad heeft zijn eigen ambtelijke ondersteuning: de raadsgriffie. Bij de raadsgriffie werken 5 mensen onder leiding van de raadsgriffier. De raadsgriffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad. Tijdens de gemeenteraadsvergadering ondersteunt de griffier de burgemeester in zijn taak als voorzitter van deze vergadering. De raadsgriffie bereidt de vergaderingen van de gemeenteraad, het raadsoverleg en van andere raadsbijeenkomsten voor en draagt zorg voor een goed verloop ervan.