We zijn nu bezig met de eerste ronde maaien.

Medewerkers van de buitendienst en De Zijlen zijn nu bezig met het maaien van de bermen buiten de bebouwde kom. Hieronder leest u meer over hoe en wanneer we de bermen maaien in het Westerkwartier.

Eerste ronde

We maaien nu de eerste ronde. In deze ronde maaien we de berm ongeveer tot ruim een meter vanaf de weg. Dit doen we ook bij de uitzichthoeken bij wegkruisingen.

Tweede ronde

Na de zomer doen we de tweede ronde. Dan maaien we de hele berm en voeren we het gemaaide gras af. Na deze ronde gaan we verder met het schonen van de sloten. Het maaien van de bermen en schonen van de sloten laten we deze ronde door twee aannemers doen.

Schonen van sloten

De twee aannemers die in het najaar de bermen maaien en de sloten schonen zijn: 

  • Firma S. Vogelzang uit Boerakker. Zij doen dit ten zuiden van het Starkenborghkanaal;
  • Firma A.J. van der Werf uit Bedum. Zij doen dit ten noorden van het Starkenborghkanaal.

Langs fiets- en wandelpaden

Verder maaien we langs de fi ets- en wandelpaden buiten de bebouwde kom ongeveer vier keer per jaar een strook van een halve meter. Zo kunnen fi etsers en wandelaars veilig gebruik maken van de paden.

Maaien zonder overleg of toestemming

Hier en daar zien we dat anderen dan medewerkers van de buitendienst of aannemers bermen maaien. Dit gebeurt zonder overleg met of toestemming van de gemeente. Dit is niet toegestaan. We melden dit dan ook bij de politie. Wanneer sprake is van een overtreding van de Natuurwetgeving, dan melden we dit bij het daarvoor bevoegd gezag. Dat kan de provincie of het waterschap zijn.

Vragen?

Heeft u vragen? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0594.

Meer info over maaien en hoe we rekening houden met vlinders, bijen en andere dieren.